ธ.ออ มสิน เปิ ดสิ นเ ชื่อพิเ ศษ ให้สำห รับผู้มีร ายได้ปร ะจำ ดอ กเ บี้ย 175 บ าทเท่ านั้น

ธ.อ อมสิน เ ปิดสิ นเชื่ อ พิเศ ษให้สำห รับผู้มีร ายได้ป ระจำ ดอ กเ บี้ย 175 บ าทเท่ านั้น

ธนาค ารอ อมสิน ผุดสิ นเชื่ อพิเ ศษสำหรับผู้มีรา ยได้ประจำ ที่ไม่ผ่ านเก ณฑ์

ลงทะเบี ยนรับเงิ น 5,000 จาก www.เร าไม่ทิ้ งกัน.com ในวงเงิ นกู้ 50,000 ดอ กเบี้ ย 0.35% ต่อเ ดือน

มีรา ยงานว่า มาต รการเยี ยวย าของธนาค ารอ อมสินนั้น เปิ ดให้บริก ารสำหรับคนที่ไม่ผ่ านเก ณฑ์

ลงทะเบี ยนรับ เงิ น 5,000 จากรั ฐบ าล ในโ ครงการ www.เร าไม่ทิ้ งกัน.com โด ยมีชื่ อว่า

“สิ นเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่า ยสำห รับผู้มีอาชี พอิส ระที่ได้รับผลกร ะท บจากไ วรั สโ คโ ร น า (COVID-19)” มีร ายละเอี ยด ดังนี้

คุณส มบั ติผู้กู้

1. ผู้มีร ายได้ปร ะจำ

– จำเป็นต้ องมีบุค คลหรือห ลักท รั พย์มาค้ำปร ะกัน

– วงเงิ นกู้สู งสุด 50,000 บ าท

– อัต ราดอ กเบี้ ย 0.35% ต่อเดื อน (Flat Rate)

– ผ่ อนชำระคื นน าน 3 ปี

คุณส มบั ติผู้กู้

– อา ยุ 20 ปีขึ้ นไป สั ญช าติไ ทย

– เป็นผู้มีร ายได้ปร ะจำ แต่ร ายได้ลดลง หรือข าดร ายได้ เนื่ องจากได้รับผลกร ะทบจากโ ควิ ด 19 และภั ยอื่ นๆ

– มีถิ่ นที่อยู่อาศั ยแ น่นอน สามารถติ ดต่อได้

– เมื่ อร วมอายุผู้กู้กับระ ยะเวลาชำ ระคื นเงิ นกู้ต้ องไม่เ กิน 65 ปี

ขั้นตอ นการล งทะเบี ยน

1. เข้าเว็ บไ ซต์ gsb.or.th และกดปุ่ มลงทะเบี ยนเข้ าร่ วมม าต รการช่ วยเห ลือลู ก ค้ า คลิก

2. เลื อกเงิ นกู้ 5 หมื่น บ าท ดอกเบี้ ยคงที่ ร้อ ยละ 0.35 ต่อเดือน ระย ะเวลา 36 งวด

3. ก รอกข้อมู ลส่ว นตัว เช่น เล ขที่บั ตรประ ชาช น ชื่อ นา มสกุล

หมา ยเล ขโทรศั พท์ อาชีพ รายได้ ผลกระท บ และเล ขที่บั ญชีธนาค ารออ มสิน

4. สาขา จะติ ดต่อก ลับเ มื่อได้รับ ข้อมูลคร บถ้ วน

เริ่ มตอนไหน

ตั้งแ ต่วันที่ 1 เม ษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้ นสุดโค รงการ 30 ธันว าคม 2563

ข้อมูลphurlenlen

Show More