ขั้นต อนเเละระย ะเวลา ในก ารลงรั บสิ ทธิ์ เงิ นอุดห นุนบุ ตรเเร กเ กิด

สำหรั บแ ม่ๆที่กำลังมีน้ องดูไว้เลย เมื่อวันที่ 24 ธันว าคม เพจ เงิ นอุดหนุ นเด็ กแ รกเ กิดจากรั ฐบ าล

ได้โพ สต์ข้อค วามร ะบุว่า ขั้นต อนเเละระย ะเวลาในการลงทะเบี ยนรั บสิ ทธิ์รับเงิ นอุดหนุ นบุ ตร เเร กเ กิด พอส รุปได้คร่ าวๆดังนี้

1.ผู้ปกคร องไปขอแบ บฟ อร์มที่อ งค์การปกค รองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.)คือ

อบต. เทศบ าล สำนักงา นเ ขต กลับมากร อกเอกส ารที่บ้ าน โดยต้องมีผู้รั บรอง 2 คน ตามที่ระบุในแ บบฟ อร์ม

เตรี ยมเอกส ารประก อบและนำกลั บมาส่งที่อปท. เจ้าหน้าที่ตร วจส อบคุณสม บัติเเละรับลงทะเ บียน

2.อปท.ติ ดประก าศร ายชื่อผู้มีสิ ทธิ์15วัน ตามระเบี ยบ เมื่อไม่มีผู้คั ดค้าน อปท.จะบั นทึกโดยย่ อเพื่ อส่ง

รา ยชื่อผู้มีสิ ทธิ์ผ่ านระบ บไปยัง พมจ.ต่อไป หม ายเ หตุ

การย้อนห ลังถึงวันที่ลงทะเ บียนหม ายถึง วันแร กที่เจ้าหน้าที่ อปท.คี ย์ข้อมูลเข้าร ะบบโ ดยย่อ

หลังจากปิ ดประก าศครบ 15 วัน #ไม่ใช่วันที่ยื่ นเอกส าร

หากเจ้ าหน้าที่ อปท.คีย์ ข้อมู ลเข้าระ บบก่อนวันติ ดประกา ศครบ 15 วันผู้ลงทะเบี ยนจะติ ดสถ านะ E25

หลั งจากยื่นเ อกส ารลงทะเบี ยนไปแ ล้ว 20 วันถึง 1 เดือนสาม ารถติดตา มสถา นะด้วยตัวเ องที่เว็ บไซ ต์นี้ คลิก

กร อกให้คร บทุกช่ อง

3.สำนักงา นพัฒ นาสัง คมและคว ามมั่น คงของมนุ ษย์จังห วัด (พมจ.)ตร วจทานสิ ทธิ์ความถู กต้อง

คร บถ้ วนและคี ย์ข้อมูลส่ วนที่เหลื อเข้าร ะบบ ขั้นต อนนี้จะเป็นขั้นต อนที่น านที่สุด

ใช้เวล าประม าณ 2 ถึง 5 เดื อน แล้วแต่คว ามมากน้ อยของจํานว นผู้ลงทะเบี ยนในแต่ละจังห วัด

4.หลั งจาก พมจ.ตร วจส อบเอ กส ารและ คีย์ข้อ มูลครบถ้ วน จะยื นยั นร ายการผู้ได้รับสิ ทธิ์

ได้รับเงิ นอุดห นุนเด็ กของจังห วัดเเละส่งให้กร มกิจก ารเด็ ก เเละเย าวช น(ดย.)ต่อไป

5.กรมกิ จการเด็ กและเย าวช น(ดย.) และส่ วนก ลาง(ศดร.)ตร วจท านสิ ทธิ์เเละค วาม

ถูกต้ องค รบถ้ วนของข้อมูลร ายบุ คคล ประม วลผลเเละส่งข้ อมูลให้กรมก ารปกคร องเเละ

กร มบั ญชีกลางดำเนิ นการดึงรา ยชื่อไปเ บิกจ่ ายต่อไป

6.หากไ ม่มีค วามผิ ดพล าดใดๆ กรมบั ญชีก ลางจะโอ นเ งินเข้าบั ญชีโดยตรงให้แ ก่ผู้มีสิ ทธิ์

หากมีความผิ ดพล าดขึ้นสถ านะปฏิเ สธการจ่า ยเ งิน E20/B../R… ให้รี บทำการแ ก้ไข

หากท่ านทำการแ ก้ไ ขโดยเจ้าหน้าที่พ มจ คีย์ข้อมูลแ ก้ไ ขในระ บบภ ายในวันที่ 25 ของเดื อนนั้น ท่ านจะได้รับเ งินในเดื อนถัดไป

ข้อมูลmumkhao

Show More