เตรี ยมตัวให้พร้ อม บั ตรคนจ น ลงสมั ครรอ บใ หม่ ต้ นปี 64

หลังจ ากที่ นา ยอา คม เติมพิ ทย าไพ สิฐ รั ฐมนต รีว่าการกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผ ยว่า กระทร วงการค ลัง

จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยน โคร งการ บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจ น ต้นปี 2564 ซึ่งขณ ะนี้

กำลั งอยู่ในขั้นต อนการพิจา รณาเงื่ อนไข ส่วนสวั สดิการที่เคยได้รับจะเหมื อนเ ดิม

แต่จะมีเ พิ่มเ ติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจ ารณาถึงร ายละเอี ยด

ผู้สื่ อข่ าวร ายงานเพิ่ มเติม วันที่ 2 ธัน วาคม 2563 ที่ผ่ านมา ที่ปร ะชุมคณะกร รมการบริหา รสถ านก ารณ์

เศร ษฐกิจจากผลกระท บจากการแ พร่ระบ าดของโร คติ ดเ ชื้อไว รัสโค โรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563

มีมติเห็ นชอบ มาต รการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มี บั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ จำนว น 14 ล้ านคน

เสน อโดยกระทร วงการค ลัง ขย ายระยะเ วลา เพิ่ มจำน วนเงิ นพิเศ ษอีกคนละ 500 บ าท

อีก 3 เดื อน (มกร าคม-มีน าคม 2564) เช่ นกัน

วันนี้ที มข่ าว siamtoday ได้นำแบ บฟ อร์ม สำหรับกร อกข้ อมูล พร้ อมเงื่อ นไขสำหรั บผู้ที่สนใจ

เข้า ร่วมโค รงการ บั ตรสวัสดิ การแ ห่งรั ฐ ได้ศึ กษาก่อนเปิ ดลงทะเบี ยนจ ริง ดังนี้

เงื่ อนไ ขการลงทะเบี ยนร อบใหม่

เป็นบุ คคลที่มีสั ญช าติไท ย อา ยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างง าน หรือมีร ายได้ส่ว นตัวไม่เกิน 100,000 บ าทต่อไป

ไม่มีทรั พย์สินทางการเ งิน ได้แ ก่ เงิ นฝ ากธนาค าร, สล ากออ มสิน, ส ลาก ธ.ก.ส.,

พั นธบั ตรรั ฐบ าล และ ตราส ารห นี้ หรือถ้ามีทรั พย์สินดังกล่ าว จะต้องร วมกันได้ไม่เ กิน 100,000 บ าท

รา ยได้ต่อครั วเรื อนเป็นตัวป ระกอบในการพิ จาณา

ถ้ามีรถย นต์จะถูกนำมาพิจ าณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิ ทธิบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ

ด าวน์โห ลด แบ บฟอ ร์มสำหรับกร อกข้อมูล

เอ กสา รสำหรับกร อกข้อมูลเพื่ อยื่นสมั ครเข้าร่วมโ ครงการ สามารถด าวน์โห ลดได้ที่เ ว็บไ ซต์ www.fpo.go.th

เลื อกเ มนู เอกส ารเ ผยแ พร่ / บริการป ระชาช น

เลื อกเม นู ด าวโห ลด

เลื อกเมนู แบบฟ อร์มลงทะเบี ยนเพื่ อสวัส ดิการแห่งรั ฐ

เลื อกเมนู Download ที่อยู่ด้ านล่างซ้ ายมือ

หลังกร อกเอกส ารเส ร็จ สามารถนำไปยื่ นด้วยตนเอง กับ 4 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง

ได้แ ก่ สำนักงา นเศรษ ฐกิจ กระทร วงการค ลัง, ธ.ก.ส., ธนาค ารอ อมสิน และ ธนาค ารกรุงไ ทย

แ บบฟอ ร์มสำหรับกร อกข้ อมูล

ข้อมูลsiamtoday

Show More