คนละค รึ่ง เฟ ส 2 เตรี ยมรับ SMS แจ้ งผล ลงสมั ครภ ายใน 25 ธ.ค.นี้

กรุงไ ทย แนะ ผู้ลงทะ เบี ยน ‘คนละ ครึ่ง เฟ ส 2’ ทั้งหมด 5 ล้ านคน ใครยังไม่ไ ด้รับ SMS

ยืนยั นสิท ธิรับ 3,500 บ าท ให้รอข้อคว ามแจ้ งผลลงทะ เบี ยนภ ายในวันที่ 25 ธ.ค.นี้

หลังจ ากกระท รวงการคลั งเปิ ดให้ป ระชาช นลงทะ เบี ยนโค รงกา รคนละค รึ่ง เฟ ส 2

เพิ่มเติ มอีก 5 ล้ านคน และมีผู้ส นใจเข้าร่ว มลงทะ เบี ยนจนครบเต็ มจำนวนไปเมื่ อวันที่ 16 ธ.ค.

ที่ผ่ านมาแล้วนั้น อย่ างไรก็ตามปร ากฏว่าล่าสุดยังมีหล ายคนไม่ได้รับ SMS

ยืนยั นแจ้ งผลลงทะ เบี ยนภ ายใน 3 วัน นับจากวันที่กร อกข้อมู ล

เกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ล่า สุด ธนาค ารกรุ งไ ทย ได้อ อกมาแ จ้งค วามคื บหน้าระ บุว่า

ผู้ที่ลงทะ เบีย นคนละค รึ่งเ ฟส 2 ทั้งห มด 5 ล้าน คน ให้รอรับ SMS แจ้ งผลลงทะ เบี ยนภา ยในวันที่ 25 ธันว าคม 2563

โด ยผู้ที่ได้รับสิ ทธิ สาม รถยื นยันตั วตนผ่านแ อปฯเป๋ าตัง หรือ ตู้ ATM กรุงไ ทย สีเ ทา

กว่า 3,300 ตู้ ทั่วปร ะเ ทศ และจะเริ่ มใช้สิท ธิคนละค รึ่งเ ฟส 2 ได้ตั้งแ ต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 64

ข้อมูลphurlenlen

Show More