ธนาค ารธกส.ปล่ อยกู้ ให้วงเ งิน 10,000 บ าท ผ่อ นถูกเ พียง 430 บ าทต่อเดื อน

ธนาค ารธกส.ปล่ อยกู้ ให้วงเ งิน 10,000 บ าท ผ่อ นถูกเ พียง 430 บ าทต่อเดื อน

ธนาค ารเพื่อการเกษรต รและสห กรณ์การเก ษตร (ธ.ก.ส.)

เปิ ดโคร งการสินเชื่ อ ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น กู้ 10,000 บ าท

ให้เกษ ตรกรและครอ บครั ว ของเก ษตรกรที่ได้รับผ ลกร ะท บ จากไวรั ส โควิ ด 19

สามารถ สิ น เชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันว าคม 2563 หรือจนก ว่า สิ น เชื่ อ เต็มวงเงิ น

สินเ ชื่ อ ฉุ ก เฉิ น ธนาค ารเพื่อการเก ษต รและสห กรณ์ การเก ษตร (กู้เ งิน ธ.ก.ส.) มีร ายละเอี ยด ดังนี้

1. วงเงิ น กู้ไ ม่ เกิน 10,000 บ าท

2. อัต ราด อกเบี้ ย 0.1% ต่อเดื อน

3. ไ ม่ ต้อ งใช้ห ลักปร ะกัน

คุณสม บัติผู้กู้ต้องเป็นเกษ ตรกรและคร อบค รัวของเกษ ตรกรที่ได้รับผ ลกระท บ

โดยร ะยะเวลาจ่ ายสินเ ชื่ อ ยื่นขอสินเ ชื่ อ ได้ตั้ง แต่วันที่ 15 เมษ ายน 2563

นัดทำสั ญญ าวันที่ 7 พฤษ ภาคม ถึง 30 ธันว คม 2563

และ ระยะเว ลาชำระ ปลอ ดการชำระเงิ น ต้นและดอกเบี้ ย 6 เดือ นแร ก นับจ ากวันกู้,

กำห นดชำร ะคื นแล้วเส ร็จภายใน 2 ปี 6 เดื อน นับจา กวันกู้

และสา มารถแ บ่ง ง ว ด ชำระได้ตามความสา มารถในการ ชำระคื น

เช่น งว ดชำระรา ยเดื อน (24 ง วด) ส่งชำร ะต่อ ง ว ด ประม าณ 429.17 บ าท ร าย 3 เดื อน (8 ง ว ด )

1,287.50 บ าท ร าย 6 เดื อน (4 ง ว ด) 2,575.00 บ าท

ข้อมูลphurlenlen

Show More