ชื่ อนี้กา รันตี ไ อ้ไข่ เด็ กวัดเจ ดีย์” คือขวั ญใจคอ หว ยแ ห่งปี 2020 อย่ างแท้จ ริง

ชื่ อนี้กา รันตี ไ อ้ไข่ เด็ กวัดเจ ดีย์” คือขวั ญใจคอ หว ยแ ห่งปี 2020 อย่ างแท้จ ริง

อีกหนึ่งเรื่ องรา วที่อยู่คู่กับสัง คมไ ทยมาเนิ่ นนาน คงห นีไม่พ้ นการเสี่ ยงดว งเสี่ ยงโ ชค

หรือถ้าจ ะพูดให้แค บไปกว่านั้นก็คือซื้ อสล ากกินแ บ่งรั ฐบ าลเพื่อหวังถูกร างวัล

ที่คน ทั่วไปเรี ยกกันอย่ างติ ดป ากว่า “ซื้อห วย” นั่ นเอง

และที่ติด ตามมาคู่กันก็ คือ การหาที่พึ่ งพิงในการได้มาซึ่งเ ลขเด็ ดในการนำไป

ล งทุนเพื่ อหวังได้โช คลาภติ ดมื อก ลับมา ซึ่งถึงแ ม้ในปีนี้จะเป็นปีที่พิเ ศษมากๆ

เนื่ องจากมีการย กเลิ กและเลื่ อนการอ อกร างวัลในบ างง วดไปเนื่ องจากผ ลกระท บของ

การระบ าดของโร คโ ควิ ด-19 แต่ก็ไม่ได้ทำให้กระแ สคว ามร้ อนแ รงของสิ่งๆ นี้ลด ลงเลย

เพราะนา ทีนี้คงไม่มีใ ครที่ไม่รู้จัก “ไ อ้ไข่ วัดเจ ดีย์” กุม ารเท พที่มาพร้ อมกับวลี “ขอได้

ไห ว้รับ” อย่ างแ น่นอน เพราะมีแต่คนร่ำลื อและพูดถึงคว ามศั กดิ์สิ ทธิ์กัน

ไม่ว่า ขออะไรก็ได้สม ดั่งหวังทุ กอย่ าง แถ มยังให้โ ชคให้ลา ภ หรือแม้แต่เ ลขเ ด็ดก่อนวันห วยออ กอีกด้วย

กระ แสไอ้ไ ข่ฟีเวอ ร์ พัดไปทั่วทุกหั วระแห งจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นคนดั งจากทุกว งการ

หรือแ ม้แต่ชา วบ้ านร้านต ลาดทั่วไป พิสูจ น์ได้จากผู้คนที่เ นืองแ น่นภายในวัดเจ ดีย์

อ.สิชล จ.นค รศรีธรร มราช ชนิ ดที่มีการพูดกันแ บบปา กต่อปา กว่าเห ตุผลที่เที่ ยวบิน

ที่บินไปยังนคร ศรีธร รมร าชเต็มทุกไฟ ลต์ก็เพ ราะคว ามศรั ทธาในตัวไอ้ไข่ที่

ประชาช นรวมทั้งคอห วยต่างอย ากมาขอพ รด้วยตัวเ องให้ได้สัก ครั้ง

คว ามฮ อตฮิ ตของไอ้ไข่ยั งพัฒ นาไปถึงขน าดที่มี วัดและสถ านประก อบพิธีกร รมหลา ย

แห่ งในประเ ทศไท ยมีการจำล องรูปเหมื อนแ ล้วนำไปตั้งไว้ยังสถ านที่นั้นๆ

พร้ อมกับเรี ยกชื่ อว่าเป็น ไอ้ ไข่ ในเว อร์ชั นของที่อยู่ในละแ วกนั้นๆ

จนถึงขน าดที่เมื่ อเดื อน ก.ย. ที่ผ่ านมา เจ้าอาว าสวัดเจ ดีย์ต้องออกมาบ อกว่ามี

การจดลิ ขสิ ทธิ์ “ไ อ้ไข่” เอาไว้เรี ยบร้ อยแล้ว แถมยั งย้ำว่าไม่เคยอนุญ าตให้

วัดอื่นอั ญเ ชิญไปสร้ างรูปจำล อง เนื่ องจากไม่อย ากให้ความฟีเ วอร์

ที่เกิ ดขึ้นเป็นแ บบมาเ ร็วจบเ ร็วแบบยุ คจตุค ามร ามเท พในสมั ยก่อน

การบู ชา ไ อ้ไข่ วัดเจ ดีย์

ธูป 3 ดอก บูชาบ นได้ ไหว้รับ

เมื่อสำเ ร็จให้แ ก้บนด้ วยของที่นำมาบ น และจุ ดธู ปเพี ยง 1 ดอ กเท่านั้น

ขอ งที่ชอบ

ขน มเปี๊ ยะ

น้ำแ ดง

ชุดท หาร ตำร วจ

ไก่ปู นปั้น

หนั งส ติ๊ก

ปร ะทัด

ข้อมูลphurlenlen

Show More