วันที่เ งินเข้าบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ปี 64 เดื อนม กราค ม ถึง มีนาค ม จำน วน 1,500 บ าท

วันที่เ งินเข้าบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ ปี 64 เดือนมกรา คม ถึง มีนาค ม จำน วน 1,500 บ าท

สำห รับผู้ที่มีบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจ น เช็ กวันให้พ ร้อมในปี 64 เพร าะเ มื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 ที่ผ่ านมา

นายอ าคม เติ มพิทย าไพสิ ฐ รั ฐมน ตรีว่าการกระท รวงการคลั ง เผ ยว่า คณะรั ฐมน ตรีมีมติเห็ นชอบต ามผล

กา รพิจารณ าของคณ ะกร รมการก ลั่นก รองการใช้จ่า ยเ งินกู้ ในคร าวประ ชุมครั้งที่ 30/2563

โดยอนุ มัติให้กระทร วงการคลังดำเนิ นโค รงการ ประก อบด้วย โคร งการเพิ่มกำ ลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ ระยะที่ 2

และโ ครงกร าคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 สำห รับโค รงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 รั ฐบ าลจะเ พิ่มวงเ งินช่ วยเหลื อผู้มีบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐจำน วนประมา ณ 14 ล้า นคน

ให้เป็นค่ าซื้ อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภคที่จำเป็นจากร้ านธ งฟ้าราค าประห ยัดพั ฒนาเศร ษฐกิจท้ องถิ่น (ร้ านธ งฟ้าฯ)

จำน วน 500 บ าทต่อค นต่อเดื อน เป็นระ ยะเว ลาเว ลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดือ นมกรา คม ถึงเดื อนมีนาค ม 2564

ถือเป็นโค รงการต่อเ นื่องจากโคร งการเดิ มที่สิ้นสุ ดในเดือนธั นวาคม 2563

ซึ่งนอกจ ากจะช่ วยรัก ษาระดั บคุณภ าพชี วิตของผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐแล้ว

ยังจะก่ อให้เกิ ดการใช้จ่ ายในท้ องถิ่น ช่วยเหลื อผู้ประก อบการในพื้นที่

ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษฐกิจฐ านรากที่สำคั ญอีกด้วย ทั้งนี้ กระท รวงการค ลัง

เชื่ อว่า โค รงการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ

ระยะที่ 2 จะเป็นของขวั ญปีใ หม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แ ก่ประชาช น

เพื่อดูแล และเยี ยวย าผลกร ะทบทางเศร ษฐกิจ และฟื้ นฟูเศร ษฐกิจระดั บฐ านร ากอย่ างต่อเนื่ อง

ค วบคู่ไปกับโ ครงการคนละค รึ่ง ซึ่งเ งินพิเศ ษจะเข้าทุกๆต้นเดือน วันที่ 1 มกร าคม 64

ก็สามา รถไปใช้รู ดซื้ อสินค้ ากันได้อย่ างต่อเนื่ องจนถึงเ ดือนมีน าคม 64

ข้อมูลphurlenlen

Show More