ราค าท องล่าสุ ดวันนี้

วันที่ 25 ธันว าคม 2563 ที มข่ าว siamtoday ได้รั บร ายงานว่า สมาค มท องคำได้ประก าศราค าทอ งวั นนี้ ครั้ งที่ 1

เวลา 09:17 น. ค งที่ เมื่ อเที ยบกับราค าปิ ดเมื่ อวานนี้ โด ยราค าข ายอ อกทองรูปพร รณ อยู่ที่ 27,250 บ าท

ตามข้ อมูลจากเว็ บไซ ต์ของสมา คมค้ าท องคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อ 9:17 น. ที่ผ่ านมา

ทอ งคำแ ท่ง 96.5% ในประเท ศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,650 บ าท ข ายอ อกที่ราค าบ าทละ 26,750 บ าท ตา มประก าศครั้ งล่าสุด

ขณ ะที่ทอ งรูปพรร ณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,166.16 บ าท ส่วนราค าขา ยอ อกอยู่ที่ 27,250 บ าท

ขณะที่ราค าทอ งคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,880.50 เหรีย ญส หรัฐ/อ อนซ์

ส รุปราค าท องคำ วันที่ 25 ธ.ค. 2563

ประก าศครั้ งที่ 1

ทอ งแ ท่ง

รับซื้ อ บ าทละ 26,650 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 26,750 บ าท

ท องรูปพร รณ

รั บซื้ อ บ าทละ 26,166.16 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 27,250 บ าท

ราค าทอ งวันนี้

ภา พจาก ราค าทอง

ข้อมูลsiamtoday

Show More