เพิ่ มเงิ นให้ 3 เดื อนมกร าค มถึงมีน าค ม ปี 2564

เพิ่ มเงิ นให้ 3 เดื อน มกร าค มถึงมีน าค ม ปี 2564 เพิ่ มอีก14 ล้ านคน

ค ณะรั ฐมนตรี เห็ นชอบ จ่ ายเงิ นเพิ่ม 3 เดื อน (ม.ค.-มี.ค.) ปี 2564 โค รงการ “บัต รสวัสดิ การแ ห่งรั ฐ”

จำน วน 500 บ าท 14 ล้ านคน

วันที่ 8 ธั นวาค ม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายง านว่า ที่ประชุ มคณะรั ฐม นตรี มีมติเห็ นชอบ มาต รการเพิ่ มกำ ลังซื้ อให้แ ก่

ผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จำน วน 14 ล้ านคน ที่เสน อโด ยกระท รวงการค ลัง

ร ายละเอี ยดม าตร การดังกล่ าว มีดั งนี้

เพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้ อสิ นค้ าอุปโ ภค บริโ ภคที่จะเป็น สำห รับผู้ถือ บั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ จำนว น 500 บ าท ต่อค นต่อเดื อน

ระย ะเวล ามา ตรการดังกล่ าว เริ่ มตั้งแต่ เดื อนมกร าค ม ถึง เดื อนมี นาค ม 2564

ทั้งนี้ การล งทะเบี ยน “บั ตรคน จน” รอ บใหม่ นายอา คม เติมพิ ทย าไพ สิฐ เผ ยว่า จะเปิ ดให้ลง ทะเบี ยนในต้นปี 2564

ซึ่งข ณะนี้ กำลังอ ยู่ในขั้นตอนก ารพิจ ารณาเงื่ อนไข ส่วนสวั สดิก ารที่เ คยได้รับจะเห มือนเดิม แต่จะมีเพิ่ มเ ติมหรือไม่นั้น

ตอ นนี้อยู่ใน ขั้นพิจ ารณ าถึงร ายละเ อียด

บั ตรค นจ น : เปิ ดเงื่ อนไข-แบ บฟอ ร์ม ลงทะเบี ยนร บใ หม่ ต้นปี 64

เงื่ อนไขกา รลงทะเบี ยน “บั ตรคนจ น”

เป็นบุค คลที่มี สั ญญ าติไทย อา ยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่ างงาน หรื อมีร ายได้ส่วน ตั วไม่เ กิน 100,000 บ าทต่อปี

ไม่มีทรั พย์สิ นทางการเ งิน ได้แก่ เงิ นฝ ากธน าค าร, สล ากอ อมสิน, สล าก ธ.ก.ส., พั นธบั ตรรั ฐบ าล และ ตราส ารห นี้

ห รือถ้ ามีทรั พย์สิ นดั งกล่ าว จะต้องร วมกั นได้ไม่เ กิน 100,000 บ าท

ร ายได้ต่อค รัวเ รือนเป็นตัวปร ะกอบใน การพิ จาณา

ถ้ามีรถย นต์จะถู กนำมาพิจ าณาแ ต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รั บสิท ธิบัต รสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ

ข้อมูลphurlenlen

Show More