ได้อะไ รบ้ าง บั ตรสวั สดิกา รแ ห่งรั ฐปี 2564 รี บดูเ ลย

เป็นข่ าวดีสำหรั บผู้ถื อบัตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐ หลังเคาะเพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโภ ค 500 บ าท

ต่อค นต่อเดื อน อีก 3 เดือน รวมแ ล้วได้อะไรบ้ างในปี 2564 เช็ กได้เลย

โดยเพ จเพ จบุ๊ก สำนักประช าสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมปร ะชาสัมพั นธ์ ได้โ พสต์แ จ้งข่ าวสำห รับผู้ที่ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

หลังที่ประ ชุมศู นย์บริห ารสถ านก ารณ์เศร ษฐกิ จจากผ ลกระท บของการระบ าดของโ รคติ ดเชื้ อไว รัสโคโร นา 2019

เห็นชอบมา ตรการเพิ่มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแห่ งรั ฐ โดยการเพิ่ มวงเงิ นค่ าซื้ อสินค้ า

อุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็นสำห รับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

เป็นระย ะเวลาทั้งสิ้น 3 เดื อน โดยมีระยะเว ลาการดำเนิ นการตั้งแต่

เดื อนมกร าคม – เดื อนมีน าคม 2564 ทั้งนี้ จะนำรา ยละเอี ยดเสนอต่อคณะรั ฐมนตรีเ ร็ว ๆ นี้

ซึ่งรว มแล้วผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐในปี 2564 จะได้สิท ธิทั้งหมดดังนี้

1.ซื้ อสินค้ า 700-800 บ าท (ตามเก ณฑ์รา ยได้)

2.ค่ าเดินรถสาธ ารณะ 500 บ าท

3.ส่ วนลดค่ าซื้ อก๊า ซหุงต้ม 45 บ าท (3 เดื อนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงิ นช่ว ยเห ลือค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

(1 ครัวเรื อนใช้ได้ 1 สิ ทธิ และต้องใช้ไฟ ฟ้าไม่เกินเ กณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว

สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเนื่ อง ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิท ธิ

ต้องแ จ้งก่อน ที่สำนักงานไฟ ฟ้าในพื้นที่บ้ านของท่ าน

5.เงิ นช่วยเ หลือค่ าน้ำประปา 100 บ าท (1 ครัวเ รือนใช้ได้ 1 สิ ทธิ

และต้องใช้น้ำไม่เ กินเก ณฑ์ที่กำหนด) ผู้ใช้สิ ทธินี้อยู่แล้ว สามารถใช้สิ ทธิได้ต่อเ นื่อง

ส่ว นผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิและต้องการจะใช้สิ ทธิ ต้องแจ้ งก่อน ที่สำนักงา นประป าในพื้นที่บ้ านของท่าน

ทั้งนี้การเปิ ดรับลงทะ เบี ยนบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ยัง

ไม่มีรา ยละเอี ยดเพิ่ มเติ ม ส่วนผู้ที่ถือบั ตรเดิมยังคงใช้ได้ปกติ

ข้อมูลphurlenlen

Show More