แ ห่ขอโ ชค เรื อโบร าณ อา ยุกว่า 389 ปี หลั งค้นพ บบ ริเว ณแ ม่น้ำปิ ง

นับเป็นที่ฮื อฮากันอย่ างมากที่บริเ วณ แ ม่น้ำปิ ง ถูกค้ นพบ เรื อโบร าณ โด ยได้นำขึ้นมาจา กน้ำ

ตั้งแต่วันที่ 21 กันย ายน ที่ผ่ านมา ทำให้ช าวบ้ านแ ห่มาขอโ ชคล าภกันเป็นจำน วนมาก

โดยช าวบ้ านผู้มีจิ ตศรั ทธา และผู้ได้โช คลาภ ช่วยกันสร้ างหลังค าให้กับเ รือโบ ราณดังกล่ าวเป็นที่เรี ยบร้อย

พร้อ มทั้งมีการเขี ยนป้ ายเตื อนห้ ามนำแป้ งมาทาเ รือ เพื่อคง ความส วยงา ม และค วามโบร าณของเรื อต่อไป

โดยผู้ใช้เฟ ซบุ๊กโพ สต์ข้อควา มระบุว่า “เรื อโบร าณ พบที่แ ม่น้ำปิง

นำขึ้นจากน้ำเมื่ อวันที่ 21 กันย ายน อายุจากการสั นนิษฐ าน 389 ปี

หากท่ านใด ต้องก ารมาเยี่ ยมชมบ ารมี เยี่ ยมชมความส วยงา มของเ รือ

มาได้ที่หน้ าโรงน้ำแ ข็งวังไม้ส้ านนะครับ ม.9 บ้ านวังไม้ส้ าน ตาก ออก อ.บ้ านตาก

ตอนนี้ผู้มีจิ ตศรั ทธาและผู้ได้โ ชคล าภได้ช่ วยกันส ร้าง มุงห ลังค า เรี ยบร้ อยแล้วครับ”

ข้อมูลphurlenlen

Show More