ราค าท องวันนี้ 26 ธันว าคม 2563

ราค าทอ งคำป ระจำวันนี้ 26 ธันว าคม 2563 มีราค าคงที่ เมื่อเที ยบกับราค าปิ ดเมื่ อวา นนี้

โดยท องรูปพร รณข ายอ กบ าทละ 27,250 บ าท ตามข้ อมูลล่ าสุด จากเ ว็บไ ซต์ของสม าคมค้ าท องคำ เมื่อเว ลา 9:23 น. ที่ผ่ านมา

ทอ งคำแ ท่ง 96.5% ในประเ ทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,650 บ าท ข ายอ อก 26,750 บ าท ต ามประก าศครั้งล่ าสุด

ด้านราค าท องรูปพร รณ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,166.16 บ าท ส่วนราค าข ายอ อกอยู่ที่ 27,250 บ าท

ทั้งนี้ ในส่ว นของราค าท องคำโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดั บ 1,880.50 ดอ ลลา ร์ต่ออ อนซ์

ส รุปราค าทอ งคำ วันที่ 26 ธ.ค. 2563

ประก าศครั้ งที่ 1

ทอ งแท่ ง

รั บซื้อ บ าทละ 26,650 บ าท

ข ายอ อก บ าทละ 26,750 บ าท

ทอ งรูปพร รณ

รับซื้ อ บ าทละ 26,166.16 บ าท

ขา ยอ อก บ าทละ 27,250 บ าท

ข้อมูลsiamtoday

Show More