ธ.ก รุงเท พ ให้ยื มเงิ นขั้ นต่ำได้ที่ 15,000 ไม่ต้ องค้ำประกัน

เงิ นให้กู้ยืม จากธนาค ารกรุงเทพ ยืมเงิ นขั้นต่ำได้ที่ 15000 ไม่ต้อง ค้ำประกัน

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ส่วนบุคคล จาก ธนาค าร กรุงเทพ ที่มี ชื่อว่า สินเชื่ อ บัวหลวงสุขใจ

เป็น สินเชื่ อ ส่วนบุคคล จาก ธนาค าร กรุงเทพ ที่มี วงเ งิน ให้กู้ ยืมเงิ น

ได้สูงสุด 1 ล้าน บ าท ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้

อนุมัติ และ รับเงิ น เข้าทางบัญชี เงิ นเดือน ได้ทันที สามารถที่จะ ผ่อนได้

นานสุด ที่ 60 เดือน และยัง สมัครง่าย ไม่ต้องใช้ หลักทรั พย์ ค้ำประกัน

สินเชื่ อ ส่วนบุคคล จาก ธนาค าร กรุงเทพ วงเงิ น 5 เท่า ของรา ยได้

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ จาก ธนาค าร กรุงเทพ ปล่อยให้กู้ได้ที่ วงเงิ น

สูงสุด 5 เท่า ของรา ยได้ที่มี และ ให้กู้ ขั้นต่ำ ได้ที่ 15,000 บ าท สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บ าท

ทาง ธนาค าร กรุงเทพ ยังมีช่องทาง ในการ ชำระ เงิ นคืน คือ หักจากบัญชี

หรือ ชำระ แบบเงิ นสด หรือ ทางเช็ ค ที่สาขาก็ได้

ผ่อนได้ นานสูงสุด 60 เดือน

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ สามารถ ผ่อนชำระเงิ นคืน สินเชื่ อ ได้สูงสุด 60 เดือน

และ ผ่อนสบ าย แบบ ลดต้น ลดดอก สามารถเลือก ระยะเวลา ผ่อนเองได้

ชำระคืน ในอัตรา ที่เท่า ๆ กัน ของทุกเดือน

หรือ ถ้าหาก อย ากจะกู้ ยืมเงิ น ที่ 50,000 บ าท ผ่อนชำระนาน 60 เดือน

จะผ่อนแึ่เพียงเดือนล่ะ 1,400 บ าท เท่านั้น หรือ ถ้ากู้ ยืมเ งิน ที่ 120,000 ก็ผ่อนแค่ เดือนละ 3,200 บ าท เท่านั้น

ไม่ต้องมี บุคคล มาค้ำประกัน

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ เป็น สินเชื่ อ ส่วนบุคคล ประเภท เงิ นกู้

อเนกประสงค์ ไม่ต้องมี หลักทรั พย์ / บุคคล มาค้ำประกัน

เอกส าร สมัคร เงิ นให้กู้ยืม สินเชื่ อ กรุงเทพ

1.บัตร ประจำตัว ประชาช น / สำเนา ทะเบี ยนบ้ าน

2.ต้นฉบับ สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือ รับรอง เงิ นเดือน ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน

3.บัญชี ธนาค าร ที่เงิ นเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือน

4.สมุด บัญชี ธนาค าร หน้าแรก ที่มี เงิ นเดือน เข้า

จะต้องเป็น บุคคล ที่มี สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ไปจนถึง 59 ปี

และมีร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป ประสบการณ์ ในการ ทำงาน มาแล้ว

ไม่น้อย กว่า 1 ปี มีบัญชี เงิ นเดือน ของทาง ธนาค าร กรุงเทพ

ไม่มี บัญชี เงิ นเดือน ธนาค าร กรุงเทพ

เนื่องจาก สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุข นั้น จำเป็นต้องมี บัญชี เ งิน เดือน

ของ ธนาค าร กรุงเทพ ถ้าหากไม่มี ก็มีวิธีอื่น ดังนี้

สมัคร สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธนาค าร กรุงเทพ ให้วงเงิ น สินเ ชื่อ

สามารถ ยืมเงิ น สูงสุดได้ 100% ของ เ นฝาก ค้ำประกัน ผ่อน สูงสุดที่ 10 ปี

สอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1333 หรือ ติดต่อที่ สาขา ธนาค ารกรุงเทพ ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ข้อมูลfastnewsth

Show More