อย ากได้อะไรให้ขอ หล วงพ่ อสมห วัง ขอแล้วสมห วังสำเร็ จ

หากกล่าวถึง วัดก ลางบ างพระ เป็นวัดเ ก่าแ ก่สมั ยกรุงรั ตนโกสิ นทร์ จากวัดร้ างในอ ดีต

ปัจจุบั นเป็นสถ านที่ท่องเที่ ยวทางด้านพุ ทธศ าสนา และเป็นที่พึ่งของประชาช น

โดยเฉพาะอ งค์หล วงพ่ อสมห วังสิ่งศั กดิ์สิ ทธ์คู่วัดที่ได้รับเลื่อมใสเค ารพศรั ทธาเชื่ อกันว่าขอสิ่งใดก็จะสมห วังดังปร ารถนา

วัดก ลางพระ เป็นวัดในสมั ยกรุงรั ตนโกสิ นทร์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๓๒๖

วัดได้ถูกสร้ างขึ้นบริเว ณที่พระพุ ทธปฏิมากรจมน้ำ อยู่ตรงกลางร ะหว่างวัดบ างพระกับวัดศ รีมหาโ พธิ์

จึงเรียกกันว่า “วัดกลางบ า งพระ” เล่ากันว่า ในปี พ.ศ. ๒๓๐๐ พม่าได้เข้าตีกรุงศ รีอยุธย า

ทั้งข้าร าชบริพ ารและชาวบ้ าน พระพุ ทธปฏิม ากรและต้นศรีม หาโพธิ์ ได้ถูกอพ ยพทา งเรือ

จากแม่น้ำเจ้าพระย าไปจนถึงคลองบ างพระ ระหว่างทางเกิ ดพายุทำให้เรื อล่ม

พระพุทธปฏิมากรจมน้ำ ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ลอยไปตามน้ำ

จากคลองบ างพระไปจนถึงตำบลศรีมหาโพ ธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ดอน ต้นศรีมหาโพธิ์จึงได้เติบโต ณ ที่แห่งนี้

หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุท ธรูปปางมารวิชัย หรือสะดุ้งมาร ก่ออิฐถือปูนด้วยกระเบื้องโมเสก

จัดสร้างโดย พระครูสุนทรวุฒิคุณ (หลวงพ่อพุฒ สุนทโร) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔

เมื่อสร้างเสร็จได้บรรจุมวลสาร แผ่นชนวนต่างๆ และประกอบพิธีพุทธาภิเษก พรอ้มกับอัญเชิญ

พระพุทธรูป ๙ นิ้ว จำนวน ๙๙ องค์ บรรจุไวัใน องค์หลวงพ่อสมหวัง เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้กราบไหว้

ความเลื่อมใส ศรัทธา เริ่มขึ้นใน ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นข่าวแพร่กระจายในข้ามคืน

เรื่องการแก้บนด้วยหัวหมูถึง ๓๐๐ หัว ปาฏิหาริย์การขอพร

ได้สมปราถนาและสมประสงค์อย่ างที่ต้องการ พระครูศรีสุดากร เจ้าอาวาส เล่าว่า

อานิสงส์สิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ที่เกิดขึ้น น่าจะมาการอันเ ชิญเท พเท วาต่างๆ ด้วยพิธีการ การส วดม นต์

การปฏิ บัติธร รม การเจริญภาวนาในทุกๆวัน ที่วัดปฏิ บัติที่มิได้ว่างเว้น

อีกทั้งมีค อร์สปฏิบัติธร รมสำห รับชาวบ้ านเป็นประจำทุกเดือน

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐ วัดก ลางบ างพระ ต.บ างพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ว่า

มีประชาช นนำไข่ไก่สดจำน วน ๕๐,๐๐๐ ฟอง มาแ ก้บน หล วงพ่ อสมห วัง

เนื่อ งจากได้บนบ านไว้แล้วสำเร็จสมห วังจึงได้มาทำการแ ก้บน

ข้อมูลkidnan.

Show More