ใค รได้บ้ าง คนล ะค รึ่ง เพิ่ มเงิ นให้ม ากกว่ าเ ดิม กลุ่ มเดี ยวเท่ านั้น

วันที่ 23 พฤ ศจิก ายน 2563 นา ยกฤ ษฎา จีนะวิจา รณะ ปลั ดกระท รวงการค ลัง กล่า วถึงคว ามคื บหน้ าของรา ยละเอี ยด

การขย ายโค รง การคนละค รึ่งระย ะที่ 2 (เ ฟส 2) ว่า ขณ ะนี้ทางกระท รวงการค ลังได้ม อบให้ธนาค ารกรุงไ ทย

ผู้ดูแ ลระบ บร วบรว มข้อมู ลจำน วนผู้ลงทะเบี ยนทั้งห มดที่ลงทะเบี ยนแล้ว และลงทะเบี ยนไม่ผ่ าน

เพื่ อส รุปจำน วนผู้ที่สนใจเข้าร่ วมโ ครงการให้คร อบคลุ มกับความต้ องการที่สุด ส่วนเ งินการใช้จ่ ายในโ ครงการ

ยืนยั นว่าจะเ พิ่มเ งิน พร้ อมขย ายเวล าการใช้จ่ ายให้คนที่ลงทะเบี ยนในเ ฟส 1 โดยอั ตโนมั ติแ น่นอน

ส่ว นคนที่ลงทะเบี ยนใหม่ในเ ฟส 2 จะเริ่ มใช้จ่ ายในช่ วงเดื อนมกร าคม 2564 แต่วงเงิ นจะได้เท่ าไรนั้นให้รอความชั ดเ จนอีกครั้ง

นายกฤ ษฎากล่ าวว่า โค รงการเพิ่ มเ งินในบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐอีก 500 บ าท ที่จะสิ้นสุดเดื อนธันว าคม 2563 นี้

จะขย ายเวล าการให้แ น่นอน เพ ราะมีฐ านข้ อมูลของผู้ถือบั ตรอยู่แล้ว 14 ล้า นคน

ทั้งนี้ รา ยละเอี ยดความชั ดเจนของโค รงการ คนละค รึ่ง

และการเ พิ่มเงิ นบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ จะนำเส นอเข้าที่ประ ชุมปร ะชุมค ณะกร รมการบริห ารสถ านก ารณ์

เศร ษฐกิจจากผลกร ะทบ พิจา รณาในช่วงเ ดือนต้นธัน วาค มนี้ และจะเสน อในที่ประชุ มคณะรั ฐมน ตรีเป็นลำดั บต่อไป

เพื่ อให้การดำเนิ นของโค รงการเกิ ดขึ้นต่อเนื่ องในช่ วงเดื อนมกราค ม 2564

ข้อมูลsiamtopic

Show More