รั ฐฯเล็ งหยุ ดย าวทุกเดื อน ปี 64 เตรี ยมลงสมั คร เราเที่ ยวด้ วยกัน

นายพิพั ฒน์ รัชกิ จประ การ รั ฐมนต รีว่าการกระท รวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา

เปิ ดเ ผยเมื่อวันที่ 25 ธันว าคมที่ผ่ านมาว่า จากการแ พร่ของ CV-19 ระล อกใหม่ และมีก ารล็ อกด าวน์เกิ ดขึ้น

กระทร วงฯ ได้หารือร่ วมกับภ าคเ อกช นในส่วนของผ ลกระท บและมา ตรการช่ วยเห ลือ โดยในไ ตรม าส 1/2564

หรือในร ะยะ 4 เดื อนแ รก คาดว่าจะยังไม่มีนักท่ องเที่ ยวต่ างช าติเข้ามาขณ ะที่ปั จจัยในประเ ทศเป็นเรื่ อง

การค วบคุมการระ บ าดที่จ.สมุ ทรส าคร จนต้องล็ อกดา วน์เป็นเรื่ องต้องคุ มให้ได้ก่อน จึงม องว่าการท่ องเที่ ยว

จากนี้จนถึงไตร มาสแ รกปีหน้า ยังต้องเน้ นการกระตุ้ นตล าดในประเท ศเป็นห ลัก โดยในวั นที่ 28 ธันวา คมนี้

กระท รวงฯ พร้อมเ ปิดให้ลงทะเบี ยนโคร งการเราเที่ ยวด้ วยกัน เพิ่ มจำนว นอีก 1 ล้ านสิ ทธิ ส่วนโ ครงการเที่ ยวไ ทยวัยเก๋ า

จะเส นอคณ ะรั ฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 29 ธันวา คมนี้

นายพิพั ฒน์ กล่ าวว่า นอกจากนี้รั ฐบ าลได้หารื อกันว่า ในปี 2564 จะกำหน ดให้มีวันหยุ ดย าวสุดสั ปดา ห์ทุกเดื อน

เพื่อกร ะตุ้นให้เกิ ดการเดิ นทางท่ องเที่ ยวภายในประเท ศมากขึ้น โดยในปี 2564 เมื่อส ถานก ารณ์ Cv-19

รอบใ หม่บร รเท าลงแล้ว กระทร วงฯ จะเส นอให้ศู นย์บริห ารสถ านก ารณ์ CV-19 (ศบค.)

พิจา รณาให้นักท่ องเที่ ยวช าวต่ างชา ติที่เข้ามาในไท ยสามารถกั กตัวภา ยในบริเ วณโรงแร มได้

ซึ่งเป็นข้อเสน อจากผู้ประก อบการโร งแ รมหลายแห่ งระบุว่า ศบค.อนุมั ติให้ต่ างช าติกั ก ตัวในสน ามกอ ล์ฟได้

ก็น่าจะอนุญ าตให้กั กตัวภ ายในโร งแ รมได้เช่ นกัน

ข้อมูลsiamstreet

Show More