เปิ ดป ฏิทิ นรั บเงิ นบั ตรคนจ นปร ะจำ เดื อนม กราค ม 2564

วั นที่ 1 มกร าค ม 2563

เงิ นสำ หรับซื้ อของสินค้ าอุปโ ภค-บริโ ภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดื อน (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นส ดได้)

ผู้รั บเงิ น : ทุกคนที่มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

เงิ นค่ ารถโดยสา รสาธ ารณะ (ไม่สาม ารถกดเป็นเ งินส ดได้)

ผู้รั บเงิ น : ทุกคนที่มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ แบ่ งเป็น 1.ค่ าโดยส ารรถเ มล์ รถไ ฟฟ้า 500 บ าทต่อเ ดือน

(ใช้ชำระค่ าโด ยส ารด้ วยระบบ e-Ticket) 2.ค่ าโ ดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดื อน 3.ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดื อน

เงิ นลดซื้ อก๊า ซหุงต้ ม

ส่วนล ดซื้ อก๊ าซหุงต้ ม โดยรั ฐบ าลแจ กให้ผู้ถือบั ตรคนจ นทุกคนผ่ านบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ รา ยละ 45 บ าทต่อ 3 เดื อน

โดยจะต้ องใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่ วมเท่ านั้น หากไม่ใช้สิ ทธิ ภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเ งินส่ วนนี้ไป

วันที่ 15 มกร าคม 2563

เงิ นคื นภ าษี 5%

สำหรั บผู้ถือบั ตรส วัสดิการแ ห่งรั ฐที่เ ติมเงิ นเข้าบั ตร แล้วใช้เ งินจากบั ตรรู ดซื้ อสินค้ าและบริก ารผ่านร้า นธงฟ้ าป ระชารั ฐ

หรือร้ านค้ าเอ กช นอื่น ๆ ที่จดทะเบี ยนภา ษีมูลค่ าเพิ่ มโดย รั ฐจะคื นภ าษี VAT 5% ให้ผ่ านบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบั ตรคนจ นไปกดเป็นเงิ นสดอ อกมาใช้ หรือรู ดซื้ อของตามร้ านธง ฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่น ๆ

ที่ร่วมโ ครงการได้ผู้ที่เ ติมเงิ นเข้าบั ตรคนจ น แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้ อของจะได้รับเงิ นภ าษี VAT 5% คื นเข้าบั ตรตามยอดการใช้จ่ าย เช่ น

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 100 บ าท คื น VAT 5% เข้าบั ตรฯ 5 บ าท

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 500 บ าท คื น VAT 5% เข้าบั ตรฯ 25 บ าท

จ่ ายผ่ านบั ตรฯ 1,000 บ าท คื น VAT 5% เข้าบั ตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 มก ราคม 2563

ค่ าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บ าท/เดื อน/ครั วเรื อน

คือก ารต่ออ ายุมา ตรการช่ วยเห ลือเช่นเดี ยวกับค่ าน้ำปร ะปา โดยจะได้รับเงิ นช่ วยเห ลือค่ าไฟฟ้ า

ไม่เ กิน 230 บ าท/เดื อน/ครั วเรื อน ตั้งแต่เดื อนตุล าคม 2562 – กันย ายน 2563 รว มระยะเว ลา 11 เดื อน

ผู้รับเ งิน : ครั วเรื อนที่ใช้ไฟ ฟ้าไม่เกิ นเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรี ยบร้อย

หากยังไม่เคยลงทะเบี ยน สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

การไ ฟฟ้ านครหล วง www.mea.or.th

เว็ บไ ซต์การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าค www.pea.co.th

ค่ าน้ำปร ะปา ไม่เ กิน 100 บ าท/เดื อน/ครั วเรื อน

คือการต่ออา ยุให้จากมา ตรการเ ดิม โดยผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐจะได้รับเงิ นช่วยเหลื อค่ าน้ำป ระปา

ไม่เ กิน 100 บ าท/เดื อน/ครั วเรื อน ตั้งแต่เดื อนตุล าคม 2562 – กันย ายน 2563 รวมระย ะเวลา 11 เดื อน

ผู้รับเงิ น : ครัวเรื อนที่ใช้น้ำป ระปาไม่เกิ นเก ณฑ์ที่กำห นด และได้ลงทะเบี ยนรั บสิ ทธิ์เรี ยบร้อย

วิธีลงทะเบี ยนลดค่ าน้ำประปา นครหล วงแ บบอ อนไลน์

วิธีลงทะเบี ยนลดค่ าน้ำประ ปาส่วนภูมิภ าคแบบอ อนไ ลน์

โด ยทั้ง 2 สิ ทธิ์นี้ เป็นโค รงการที่มีการต่อระยะเวลาของโค รงการตั้งแต่ตุล าคม 2563-กันย ายน 2564 รวมระยะเ วลาทั้งห มด 11 เดื อน

วันที่ 22 มกร าคม 2563

เบี้ ยคว ามพิก ารเพิ่มเติม 200 บ าท

ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำก ว่า 18 ปี จะได้รั บ 1,000 บ าท/เดือน (จากเดิม 800 บ าท/เดื อน) และผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

และมี “บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ” จะได้รับเบี้ ยความพิก ารเพิ่ม 200 บ าทต่อเดื อน

โดยกรมบั ญชีกล างได้กำห นดวันจ่ ายเบี้ ยควา มพิก ารเข้าบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐในเ ดือนต่อ ๆ ไป

ประมา ณวันที่ 22 ของเดื อน โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤ ศจิกายน 2563 ถึง กันย ายน 2564

สาม ารถสอบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเ ติมได้ที่ Call Center กรมบั ญชีกลาง หมา ยเล ข 02 270 6400 ในวัน เวล าร าชการ

กรณีที่เ งินไม่เ ข้า หรือ เช็ คว่ามีสิ ทธิ์รับเงิ นหรือไม่

ท่า นสามารถตรว จสอบสิ ทธิได้ที่เ ว็บไ ซต์สิ ทธิสวั สดิการสังค มเพื่ อเ ช็คสิ ทธิ์บั ตรคนจ นด้วยบั ตรประ ชาช น โดยมีวิธีตร วจสอ บง่ ายๆดังนี้

จากนั้น กรอ กเ ลขบั ตรประชาช น ของท่ านแล้วกดปุ่มตร วจส อบ หากท่ านไม่มีข้ อมูลสาม ารถ

ติ ดต่อกระท รวงการค ลังได้ที่เบ อร์ Call Center โทร 02-127-7000, 02-270-6400

ข้อมูลphurlenlen

Show More