ธกส. ปล่ อยสินเ ชื่อ50,000 ดอกเ บี้ย 0% น าน 6 เดื อนแ รก

ธกส. ปล่ อยสินเ ชื่อ50,000 ดอกเ บี้ย 0% น าน 6 เดื อนแ รก

เพจ สำนั กประช าสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมประชาสั มพั นธ์ ได้โพ สต์ภ าพพร้ อมระบุข้อคว ามว่า ธกส

สนั บส นุนสินเชื่ อเพื่อช่ วยเห ลือเกษ ตรกรผู้ประส บภั ยแ ล้ง 3 โค รงการ ทั้งสินเ ชื่อค่ าใช้จ่ ายฉุ กเ ฉิน

ร ายละไม่เกิน 50000 บ าท ดอ กเ บี้ย 0 เปอ ร์เ ซ็น 6 เดือ นแ รก

สินเชื่ อฟื้ นฟูและพั ฒนาคุณภ าพชี วิต เพื่อเป็นค่ าลงทุนก ารผลิ ตดอกเ บี้ย MRR 2

และสินเ ชื่อพั ฒนาแห ล่งน้ำเพื่อการเก ษตรดอกเ บี้ย 0 เป อร์เ ซ็น ใน 2 ปีแ รก

เพื่อช่ วยบร รเทาความเดื อดร้ อนในภ าวะวิก ฤต รวมวงเงิ นกว่า 20000 ล้านบ าท

โดยช่ วยเหลื อเกษ ตรกรในช่วงภั ยแ ล้งไปแล้วกว่า 30000 ร าย วงเงิ นกว่า 4600 ล้านบ าท

นายอภิ รมย์ สุขประเ สริฐ ผู้จัดการธนาค ารเพื่ อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร ธกส

เปิ ดเผ ยว่า จากสถานกา รณ์ภั ยแ ล้งที่เ กิดขึ้นทั่วประเท ศซึ่งมีแนวโ น้มรุ นแร งกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา

ทำให้หล ายพื้นที่ประส บปั ญห า ขา ดแคล นน้ำอุปโ ภคบริโ ภคและทำการเกษ ตร โดยมีพื้นที่ได้รับความเ สียห าย

ส่งผลก ระทบต่อการดำรงชี วิตประจำวันและการประกอบอา ชีพของเกษ ตรกร นำไปสู่ปั ญห าการก่อห นี้นอ กระบบ

ดังนั้น เพื่อช่ วยเหลื อและบ รรเทาความเดื อดร้อ นของเก ษตรกรลู กค้ า ธกส จึงได้จัดทำโ ครงการส นับสนุ นสินเ ชื่อ

เงื่ อนไขและดอกเ บี้ยผ่ อนปรน จำน วน 3 โคร งการ ประก อบด้วย

1 สินเชื่ อพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายฉุ กเฉิ น วงเ งินรวม 10000 ล้า นบ าท เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายในชี วิตประจำวัน

หรือฉุ กเ ฉินจำเป็นในครัวเรื อนของเก ษตรกรลู กค้ า ธ.ก.ส. ที่ประ สบภั ยในเ ขตพื้นที่ประก าศเ ขตการ

ให้ความช่ วยเห ลือผู้ประ สบภั ยพิบั ติกรณีฉุ กเฉิ น เช่น ค่ าอุปโภ คบริโภ คที่จำเป็น ค่ าซ่ อมแ ซมบ้ านเรื อน

เค รื่องมือ อุปก รณ์การเกษ ตร เป็นต้น วงเ งินกู้รา ยละไม่เกิน 50000 บ าท อัต ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 0 ต่อปี

ในช่วง 6 เดื อนแรก และตั้งแต่เดื อนที่ 7 เป็นต้ นไป คิดอัต ราดอกเ บี้ย MRR ร้ อยละ 6.50 ต่อปี

กำหน ดชำระคื นไม่เ กิน 3 ปี นับ จากวั นกู้

2 สินเ ชื่อฟื้ นฟูและพั ฒนาคุณภ าพชี วิต วงเ งินรวม 5000 ล้ านบ าท เพื่อเป็นค่ าลงทุนฟื้ นฟูการ ผลิต

ที่ได้รับความเสี ยห าย หรือเป็นค่ าลงทุนสร้ างหรือซ่ อมแซ มโรงเ รือนการเก ษตร เครื่อ งมือ เครื่ องจั กรการเก ษตร

ที่ได้รับ ควา มเ สียห าย ในเข ตพื้นที่ประกาศเข ตการให้ความช่ วยเห ลือผู้ประส บภั ยพิบั ติกรณีฉุ กเฉิ น

วงเ งินกู้ร ายละไม่เ กิน 500000 บ าท อัต ราดอกเ บี้ย MRR 2 ร้อ ยละ 4.50 ต่อปี ชำระคื นไม่เ กิน 15 ปี นับแต่ วันกู้

3 สินเ ชื่อเพื่อพั ฒนาแห ล่งน้ำเพื่อการเก ษตร วงเงิ นร วม 5000 ล้ านบา ท เพื่อเป็นเ งินทุนสนั บส นุน

ในการจั ดหา สร้ าง/พัฒ นา และป รับป รุงแห ล่งน้ำไว้ใช้ในย ามวิก ฤต และลดผลกระ ทบจากส ถานก ารณ์ภั ยแ ล้ง

วงเ งินกู้รา ยละไม่เ กิน 200000 บ าท อัตร าดอกเบี้ ยปีที่ 1 ถึง 2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป

คิดด อกเบี้ ยในอั ตรา MRR 2 ร้อ ยละ 4.50 ต่อปี ระยะเ วลาจ่ ายเงิ นกู้ถึง 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลphurlenlen

Show More