สินเชื่ อใ หม่มาแร ง ธนาค ารกรุงไ ทย กู้ได้สู งสุด 5 แส นบ าท

สินเชื่ อใหม่..มาแร ง ธนาค ารกรุงไทย กู้ได้ สูงสุด 5 แสนบ าท

ไม่มีหลั กท รั พย์ก็กู้ได้ สินเ ชื่อกรุงไทย ไม่มีหลั กทรั พย์ นั้น คือ สินเชื่ อกรุงไทย Smart Money

ที่ธนาค ารกรุงไ ทยปล่ อยกู้สูงสุด 1 ล้านบ าท

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้เลย และเจ้าของกิ จการก็สาม ารถเข้าถึงแ หล่งเงิ นทุน

ไม่มีหลั กทรั พย์วงเงิ นสูงสุด 5 แส นบ าทได้ด้วย

โดยสาม ารถกู้สินเ ชื่ อไม่มีหลั กทรั พย์นี้ได้ 12-60 เดือน กับอัตราดอกเบี้ ยคงที่ที่ 20-22%

ซึ่งทางกรุงไทยก็ได้กำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้คือต้องมีร ายได้มากกว่า 30,000 บ าทขึ้นไป ต่อเดือน

ไม่มีประวัติเสี ยห ายด้ านการเงิ น โดยถ้าเป็นพนักงานประจำต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 1 ปี

ในขณะที่เจ้าของกิจการเปิ ดร้านมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

โดยพนักงานประจำสามารถกู้ได้ว งเงิ นสูงสุด 1 ล้านบ าท ที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้

กับอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 20% ต่อปี ส่วนเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงิ นกรุงไทยได้สูงสุด 5 แสนบ า ท

ที่ไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ในอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 22% ต่อปี

เพิ่มเติมคือสินเชื่ อนี้ก็เป็นสินเชื่ อกรุงไทยสําหรับข้าราชการได้ด้วย

ซึ่งระยะเวลาการกู้นั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถกู้กรุงไทยได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนเลย

ทางด้านคุณสมบัติผู้ขอสิ นเ ชื่อกรุงไทย Smart Money มีการกำหนดไว้ว่าจะเป็นพนักงานประจำ

หรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ โดยจะต้องมึร ายได้ตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไปต่อเดือน

และมีอายุงานหรือเปิ ดร้านมามากกว่าที่กำหนดดังภาพ

จะเห็นว่าการขอสินเชื่ อกรุงไทย ไม่มีหลักทรั พย์นั้น ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงิ น

เดือนกรุงไทยก็สามารถยื่นกู้เงิ นกรุงไทยได้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น และสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

2.ต้นฉบับหนังสือรับรองร ายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดง

ร ายได้ที่เชื่ อถือได้ 3 เดือนสำหรับบุคคลทั่วไป 1 ปีสำหรับเจ้าของธุรกิจ

3.ถ้ามี บัตรประจำตัวพนักงานให้แนบมาด้วย

4.ถ้าเป็นเจ้าของกิจการ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยน (หากมี) หรือสำเนาทะเบี ยนการค้ า (หากมี)

5.ถ้ากู้ชำระสินเชื่ อ: เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเ ชื่อบุคคล สินเ ชื่อบัตรเครดิตเดือนล่ าสุด

หรือ เอกสารอื่นในลักษณะใกล้เคียงสมัครขอสินเ ชื่อกรุงไทย Smart Money

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกส ารไปให้พร้อมและติดต่อธนาค ารไทย

เพื่อขอกู้เงิ นกรุงไทยได้แบบไม่ต้องใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

ข้อมูลphurlenlen

Show More