ลอ ตเต อรี่ ขยั บราค าพุ่ งสูงใบละ 150 บ าท

ลอ ตเต อรี่ ขยั บราค าพุ่ งสูงใบละ 150 บ าท

หลังจาก นางเป รมจิต เชิ ดชู หรือ ป้าน้อย พนั กงานแ ม่บ้ านของห้ างแห่ งหนึ่งใน จ.ราช บุรี

ถูกลอตเต อรี่รางวัลที่ 1 ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 63 หมายเ ลข 201303 จำนวน 1 ใบ

รับเ งิน 6 ล้า นบ าท เปิ ดเผยถึงความเชื่ อที่ทำให้ถูกร างวัลว่า ให้ดูสล ากใบที่มีตัวกา ร์ตูนเป็นรูป

ผีน้อย หรือ กบไชโย ที่มีอยู่ในส ลากฯ เนื่ องจากเคยดูคลิ ปใน Tiktok ที่มีคนบอกในค ลิปว่า

ลอตเต อรี่ที่มีรูป ผีน้อย กับ กบไชโย จะถูกรางวัล ตามข่ าวที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นความคื บหน้าล่าสุด

ผู้สื่อข่ าวลงพื้นที่สำร วจแผงค้ าสล ากฯ ย่ านถนนวิภาวดี พบว่า ผู้ค้ าบ างรา ยจะแย กสล ากฯ

ที่มี รูปตัวก าร์ตูน ผีน้อย กับ กบไชโย ออกมาไว้ต่างหาก พร้อมกับขึ้นราค าไปสูงถึงใบละ 150 บ าท

ผู้ค้ าบ างร ายไม่ได้แย กไว้ แต่หากมีลู กค้ าซึ้อ ก็มักจะพูดติดต ลกว่า

ขอตร วจดูก่อนมีผีน้อยกับกบไชโยหรือไม่ เนื่ องจากขณะนี้ราค าขยับพุ่ งสูงเป็นอย่ างมาก

หลังจาก ป้าน้อย ถูกร างวัลที่ 1 จากสล ากฯ รูปดังกล่าว แต่ผู้ซื้อสล ากฯบ างร ายก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นความจริง

โดยระบุว่า คนจะถูกร างวัลซื้อรูปอะไรมันก็ถูก

ข้อมูลmumkhao

Show More