โอ นร อบ 2 คร บวันนี้ เงิ นปร ะกันร ายได้เก ษตรกร ชา วสว นย าง

สำห รับ โค รงการประกันรา ยได้เก ษตรกร หรือ เงิ นประกันร ายได้เกษ ตรกร โดยเฉ พาะโคร งการ

ปร ะกันรา ยได้เกษ ตรกรช าวสวนย าง ระยะที่ 2 ปี 2563/64 รอ บที่ 2 ซึ่ง การย างแห่งประเท ศไทย

หรือ กยท พร้ อมจ่ ายประกันร ายได้ล็ อต 2 แ ย้มเ งินไ หลเข้ากระเป๋ าเกษ ตรกรแตะ 3,000 ล้านบ าท

โค รงการประ กันร ายได้เกษ ตรกรช าวส นย าง ระ ยะที่ 2 ในค รั้งที่ 2 จะจ่ ายให้เก ษตรกรช าวสวนย าง

จำน วน 1,023,154 ร าย เป็นเ งิน 1,323.34 บ าท

โดยได้กำหน ดราค าย างพาร าอ้ างอิง ดังนี้ ราค าย างแผ่นดิ บเฉ ลี่ยอยู่ที่ 62.83 บาท/กก.

ไม่ชดเ ชย ราค าน้ำย างสดอยู่ที่ 49.83 บ าท/กก. ชดเ ชย 7.17 บ าท/กก.

และราค าย างก้อนถ้ วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.35 บ าท/กก. ชดเ ชย 3.65 บ าท/กก.

พร้อมโ อนเข้าบั ญชีเกษ ตรกรช าวสวนย างได้ภายในวันที่ 28 ธันวาคมนี้

ก่อนห น้านี้ นางมั ลลิกา บุญมีต ระกูล มหาสุข ที่ปรึก ษารั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพาณิ ชย์

เปิ ดเ ผยว่า นายจุ รินทร์ ลัก ษณวิศิ ษฏ์ หัวห น้าพร รคประช าธิปั ตย์ รองน ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรี

ว่าการกระทร วงพาณิ ชย์ ให้แ จ้งเก ษตรกรถึงสิ ทธิที่ได้รับต่อการอ อกประก าศของการย างแ ห่งประเ ทศไทย

หรือ กยท. เรื่อง กำหนดราค าเ กณ ฑ์กลางอ้า งอิงโค รงการประกันร ายได้เกษ ตรกรชาวสวนย าง

ระย ะที่ 2 ปี 2563/64 รอบที่ 2

จากค ณะกร รมการกำหนดราค าเก ณฑ์กลางอ้ างอิงโ ดยประก าศนี้ระบุถึงราค ากล างอ้ างอิงการข ายตาม

โ ครง การประกันร ายได้เกษ ตรกรช าวสวนย างและห ลังวันประก าศนี้แล้วขั้นต อนต่อไปคือภ ายใน 3

วันทำการทาง ธ.ก.ส. จะทำหน้าที่โ อนเ งินส่วนต่ างงวดนี้เข้าบั ญชีเกษ ตรกรชาวส วนย างโดยตรงตามสิ ทธิที่ได้รับ

ขณะนี้การย างฯส่งร ายชื่อให้ ธ.ก.ส.คร บแล้วค าดว่าจะโอ นไม่เกิ นวันที่ 28 ธันว าคม 2563 ซึ่งทันเป็นของขวั ญปีใหม่ชาวส วนย าง

ที่ป รึกษารั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพาณิ ชย์ กล่ าวว่า มา ตรการเส ริมมีส่วนสำคั ญในการผลั กดันด้ าน

ราค าย างพ าราให้สูงขึ้นและรั ฐบ าลก็ทำคู่ขนา นกันไปกับโค รงการปร ะกันร ายได้ เช่น มาต รการกำกับดูแลด้ านปริ มาณ

โดยผู้ประกอ บกิจกา รย างที่มีปริ มาณก ารรั บซื้อตั้งแต่เดื อนละ 5,000 กก.ขึ้นไป ต้องแ จ้งปริม าณก ารซื้อ

ปริ มาณการจำหน่ าย ปริม าณการใช้ไป ปริม าณคงเห ลือ และ สถา นที่เก็บสินค้ าย างพารา ตลอ ดจนให้จัดทำบั ญชีคุมรา ยวัน

มาต รการการ ส่งเส ริมการใช้ย างของหน่ วยงานภ าครั ฐ ระหว่ าง ต.ค. 62 – ก.ย. 65

ทั้งนี้สำหรั บใ ครที่ลงทะเบี ยนประ กันราค าย างไว้ ให้เ ช็กเงิ นประกันราค าย างของครั้งที่ 2 กันได้เลย

ข้อมูลmumkhao

Show More