เริ่ มแ ล้ว เราเที่ ยวด้ วยกัน เปิ ดให้ลงสมั คร 1 ล้ านสิ ทธิ์

วันที่ 27 ธ.ค. 2563 เ พจสำนักข่ าว กรมประ ชาสัมพั นธ์ เผ ยว่าน ายพิพั ฒน์ รั ชกิจประการ

รั ฐมนตรีว่าการกระท รวงการท่ องเที่ ยวและกีฬา จะเปิ ดให้คนไทยจ องสิ ทธิ์ โคร งการ เราเที่ ยวด้ วยกัน

จำน วน 1 ล้ านสิ ทธิ์ หลังจากเลื่ อนการเปิ ดจองมาตั้งแ ต่วันที่ 16 ธ.ค. 63

เนื่ องจากพบปั ญห าทุ จริต จากสำร วจพบว่ามีประชาช นจำนว นมาก

ต้องการใช้สิ ทธิ์จองห้ องพัก เพื่อเดิ นทางท่องเ ที่ยวในเทศก าลปีใหม่ รวมทั้งเป็นของข วัญปีใ หม่สำห รับป ระชาช น

โดยจะยังคงใช้เงื่ อนไขเดิมทั้ งหมด ไม่มีการเป ลี่ยนแ ปลง โดยจะเปิ ดให้จองในวันนี้ 28 ธ.ค.

ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำน วน 1 ล้ านสิ ทธิ์

นอกจ ากนี้ยังได้เต รียมนำโค รงการ เที่ ยวไ ทยวัยเก๋ า เข้าพิจ ารณาในที่ประชุ มคณะรั ฐม นตรี ในวันที่ 29 ธ.ค.

นี้ด้ วยอีก 1 โคร งการ สำหรับร ายละเอี ยดเบื้ องต้น เที่ ยวไท ยวัยเก๋า คือรั ฐฯ จะให้สนั บสนุ นงบประ มาณ 5,000 บ าทต่อคน

สำหรั บกลุ่มคนอ ายุ 55-75 ปี เดินท างท่องเที่ ยวผ่านบ ริษัทนำเ ที่ยว ที่ซื้อแพ็ กเกจทั วร์ราค าไม่ต่ำก ว่า 12,500 บ าท

ภา ยใต้งบประม าณ 5,000 ล้ านบ าท

อย่ างไรก็ตาม สำหรั บใครที่สนใจอย ากร่ วมโครงก ารเราเที่ ยวด้วยกัน รีบกดลงทะเบี ยนเพื่ อรับสิ ทธิได้เลยจ้า

ข้อมูลmumkhao

Show More