ธ.ไ ทยพาณิ ชย์ อนุ มัติไว ไม่ต้ องค้ำ กู้ได้ 20,000 บ าท ผ่ อนไ ด้สู งนาน 72 เดื อน

ธนาค ารไท ยพา ณิชย์ เผ ยสินเ ชื่อ อนุ มัติไว ไม่ต้ องใช้คน ค้ำ กู้ไ ด้ 20000 บ าท ผ่อ นไ ด้สู งนาน 7 2 เดื อน

รา ยละเอี ยดสินเ ชื่อ

บริก ารสินเชื่ อบุค คล Speedy Loan จากธ นาค ารไทยพา ณิชย์ สมั ครสินเ ชื่อเงิ นสดได้ง่ ายๆโดย

ไม่ต้องมีหลักท รัพย์หรือบุค คลค้ำประกัน รับเงิ นสดเข้าบั ญชีธนาค าร พร้ อมวงเงิ นสูงสุด 5 เท่ าของร ายได้

และสะด วกสบ ายกับหล ายช่องทางการผ่ อนชำระ

ขอสินเชื่ อทั่วไป

สมั ครง่ ายโดยไม่ต้องมี หลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำปร ะกัน

เมื่อขอสินเชื่ อไปแล้วได้รั บการอนุ มัติ ธนาค ารจะโ อนเ งินกู้เข้าบัญ ชีธนาค ารที่ลู กค้ าได้แ จ้งความป ระส งค์ไว้

วงเงิ นอนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บ าท

20,000 – 30,000 บาท ผ่ อนได้สูงสุด 24 เดื อน

30,001 – 99,999 บาท ผ่ อนได้สูงสุด 60 เดือ น

100,000 – 3,000,000 บ าท ผ่ อนได้สูงสุด 72 เดื อน

ชำระคื นธนาค ารเป็นรา ยเดือ นๆ ละเท่าๆ กัน

คิดอั ตราด อกเ บี้ยแบ บลดต้ นลดดอก

ระยะเวล าการผ่ อนชำร ะขั้นต่ำ 12 เดื อน และสู งสุดไม่เ กิน 72 เดื อน

อนุ มัติไว กับสินเชื่ อบุค คล Speedy loan

วงเงินอนุมั ติสูงสุดไม่เ กิน 5 เท่ าของรา ยได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และไม่เ กิน 3,000,000 บ าท

ระยะเวล าผ่อ นชำระนา นสูงสุด 72 เ ดือน

อั ตราด อกเบี้ ยสำหรับสินเ ชื่อบุค คล Speedy Loan

*วิธีการคิ ดอั ตราผ่อน 2,700 บ าทต่อเ ดือน :กรณีวงเงิ นกู้ 100,000 บ าท อัต ราผ่ อน 2,700 บ าทต่อเดื อน

ระยะเ วลาผ่ อนชำระ 72 เดื อน คำน วณจากอัตร าดอกเบี้ ยแบ บลดต้ นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่ อนไขร วม :

อัต ราดอกเบี้ ยสินเชื่ อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลู กค้ าที่สมั คร และได้รั บการอนุมั ติวงเ งิน

ระหว่ าง 1 สิงห าคม 2563 – 30 กันย ายน 2563 เท่านั้นระยะเวลาการผ่ อนชำระขั้ นต่ำ 12 เดื อน

และสูงสุ ดไม่เกิน 72 เดื อนหลั กเก ณฑ์การอนุ มัติสินเชื่ อ เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนดธนาค ารมีสิ ทธิใน

การเป ลี่ยนแปล ง กติกา เงื่ อนไข ข้อกำ หนด หรือย กเลิ กร ายการส่งเส ริมการข ายนี้ได้โดยจะแ จ้งให้ท ราบล่ วงหน้า

อย่ างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนิ นการเว้ นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแ จ้งล่วงหน้าได้

กรณีที่มีข้อพิพ าทให้ถือคำตั ดสินของธนาค ารเป็นที่สุดสอ บถ ามเพิ่ มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

เงื่ อนไขบริการ

1. ผู้สมั ครมีอายุระหว่ าง 20-60 ปี

2. ร ายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บ าท สำหรับพนั กงานปร ะจำ (ได้รับก ารบ รรจุเป็นพนั กงานแล้ว)

– 15,000 บ าท สำหรั บเจ้าของ ธุรกิจ

3. มีหม ายเลขโท รศัพ ท์ที่บ้ านหรือที่ทำงา นที่ติดต่อได้

สนใจรา ยละเอี ยดเพิ่มเพิ่มได้ที่ scb.co.th

ข้อมูลphurlenlen

Show More