ราค าท องเ ปิดตล าดเ ช้าวันนี้ พุ่ งพร วดในค รั้งเดี ยว

ราค าทองคำวันนี้ (28 ธ.ค.) พุ่งขึ้น 250 บ าท เปรี ยบเที ยบกับราค าปิ ดเมื่อวานนี้

โดยราค าทองรูปพร รณขยั บมาอยู่ที่บ าทละ 27,500 บ าท อ้ างอิงข้อมูลล่าสุ ดจากสมาคมค้ าทองคำ

ที่เผ ยแ พร่ผ่านทางเว็ บไซต์ เมื่อเว ลา 9:27 น. ที่ผ่านมา ทอ งคำแท่ งมีราค ารับ

ซื้ อในประเท ศอยู่ที่บ าทละ 26,900 บ าท ข ายอ อก 27,000 บ าท ตามประก าศครั้ งล่าสุด

สำห รับทอง รูปพร รณ 96.5% รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 26,408.72 บ าท และมีราค าข ายอ อกที่ 27,500 บ าท

ขณะที่ราค าทองคำตล าดโ ลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,898.50 เหรี ยญสหรั ฐ/อ อนซ์

ส รุปราค าท องคำ วันที่ 28 ธ.ค. 2563

ประกา ศครั้งที่ 1

ทอ งแ ท่ง – รับซื้ อ บ าทละ 26,900 บ าท – ขา ยอ อก บ าทละ 27,000 บ าท

ทอ งรูปพร รณ – รับซื้ อ บ าทละ 26,408.72 บ าท – ขา ยออ ก บ าทละ 27,500 บ าท

สำหรับใครที่อย ากซื้ อข ายทอง เช็ กทิศท างท องเพื่ อซื้ อข ายเก ร็งกำไรกันได้เ ลยค่ะ

ข้อมูลmumkhao

Show More