เพ จประก าศรั บ ซื้ อเหรี ยญ 1 บ าท ร.5 ให้ร าค าสูงถึง 40,000 บ าท

เพ จรับซื้ อเห รียญเ ก่า โพ สต์ตามหาเหรี ยญ 1 บ าท ร.5 ให้ราค าสู งถึง 40,000 บ าท

ซื้อ จริงจ่ ายสด ! เพ จรับซื้ อเหรี ยญเก่า โพ สต์ปร ะกาศรั บซื้อเห รียญ 1 บ าท ร.5 รุ่น 120

ให้ราค าสูงเหรี ยญละ 20,000-40,000 บ าท

ปัจจุบั นการการส ะสมเหรี ยญเก่า เหรี ยญที่ระลึ ก ยังเป็นที่นิ ยมกันอยู่ ซึ่งเห ล่านักสะส มต่างออกมา

ประก าศคว านหาเหรี ยญรุ่นเ ก่า ๆ รวมทั้งมีก ารตั้งราค ารั บซื้ อสูงพอสมค วร

โดยล่ าสุด เมื่ อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2562 เฟซ บุ๊ก รั บซื้ อเหรี ยญเก่ าทุกชนิ ดราค าดีที่สุดโ ทร 0840721303

ได้โพ สต์ภ าพ เหรี ยญ 1 บ าท ที่ผลิ ตสมั ยรั ชก าลที่ 5 พร้ อมระบุข้อคว ามว่า ใครค้นบ้านเจอเห รียญ 1 บ าท ร.5 รุ่น 120 แบ บนี้

ส่งไปร ษณีย์มาข าย รับเงิ น 20,000 บ าท ทันที และหากเหรี ยญอยู่ในส ภาพสมบู รณ์ อา จข ายได้ราค าสูงถึง 40,000 บ าท

อีกด้ วย สร้ างคว ามฮือ ฮาในโ ลกโซเชี ยล แ ห่โพ สต์รูปเหรี ยญดังกล่ าวกันเ พียบ

ข้อมูลphurlenlen

Show More