ธ.ก รุงศรี เปิ ดกู้สู งสุด300,000 เพี ยงอ ายุ 20-59 ปี ก็สามา รถกู้ได้ทุ กคน

เคล็ ดไม่ลับ กู้ยื มสินเ ชื่อ ธ.กรุ งศรี เปิ ดกู้ 20,000 – 300,000 เพี ยงอา ยุ 20-59 ปี ก็ สาม ารถกู้ได้ ทุกคน

โดย สินเ ชื่อ ธนาค าร กรุ งศรี Krungsri iFIN เป็น สินเ ชื่อ ในรูปแ บบดิจิทั ล ที่สาม ารถ ยื่นกู้

ด้วยตนเ องผ่านแ อพ KMA ในมื อถือ สะด วก ทุกที่ทุกเ วลา รู้ผลไวภ ายใน 1 วัน นับจากการ

ยื่นเ อกส าร ครบถ้ วน สมบู รณ์ ดอกเ บี้ย ถูกก ว่า ปกติ 3% ทุกวงเ งิน ทุกเดื อน เริ่ มต้นเพี ยง 9.99% ต่อปี*

คุณส มบัติเบื้ องต้น ของผู้สมั คร

– อายุ 20 – 59 ปี– พนักง านปร ะจำ มีร ายได้ ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป– อายุกา รทำงาน

ตั้ งแต่ 1 ปีขึ้นไป– มีหม ายเล ขโทรศั พท์ ที่ติ ดต่อได้ง่ าย ทั้งที่บ้ าน หรือ ที่ทำง าน

ร ายละเอี ยด สินเชื่ อ ส่วนบุ คคลกรุ งศรี Krungsri iFIN

ดอ กเ บี้ย Krungsri iFIN เป็นการกู้เ งินอ อนไลน์ ดอกเบี้ ยต่ำ อัต รา ดอกเบี้ ย ถูกก ว่าด อกเบี้ ยปกติถึง 3% ตล อดอายุสัญ ญา

– ดอ กเ บี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดือ นแร ก (สำห รับพนั กงานปร ะจำ อายุง าน 1 ปีขึ้นไป

ที่รับเงิ นกู้ผ่านบั ญชีกรุ งศรี ด้วยวิธีโอนเ งินเข้าบั ญชี)

– ด อกเ บี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดือ นแ รก (สำหรั บพนั กงานประจำที่ร ายได้ต่อเดื อน 30,000 บ าทขึ้นไป)

ข้อดี สินเ ชื่อ Krungsri iFIN

– ยื่น กู้ เงิ นด่ วน ออ นไล น์ได้เองผ่ านมื อถือ ปล อดภั ยทุกขั้นตอน

– ไม่ต้ องใช้ หลั กทรั พย์ หรือคนค้ำประกั นในการ กู้เงิ นฟรีค่ าธร รมเนี ยม ทั้งค่ าอากรแส ตมป์ ค่ าจัดการเ งินกู้

– ค่ าโ อนเ งิน เข้าบั ญชี หลังได้รับการ อนุ มัติ เงิ นกู้ และ ค่ าธรร มเนี ยม การใช้เ งินหมุ นเ วียน ตล อดชีพ

ขั้นต อนการขอสิ นเชื่ อ

ยื่ นกู้ สินเ ชื่อ Krungsri iFIN ด้วยตนเอง ผ่าน มือถือ ง่ายๆ มีบัญชี ธนาคาร ไหน ก็ยื่นกู้ได้ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รับเงินก้อนใหญ่ ไม่ต้องค้ำ

ขั้นต อนการสมั คร

วิธีการสมั คร สินเ ชื่อ ผ่านมื อถือง่ ายๆ แค่กร อก ข้อมูล และ อัปโห ลด เอ กส าร ให้ค รบถ้ วน

1. เข้าไปเ ว็บไ ซต์ธนาค ารก รุงศรี “คลิ กที่นี่” เพื่อเข้ าสู่ระบบการส มัครขอ สินเ ชื่อ

2. เลื อกอาชี พ และระบุร ายได้ของ คุณ เพื่ อคำน วณสินเชื่ อเบื้ องต้น

3. ป รับเป ลี่ยน ร ายละเ อียด ของ สินเชื่ อ ตามคว ามต้ องการแล้วกดปุ่ม “สมั ครสินเ ชื่อ”

4. ศึ กษา ขั้นต อน การสมั คร สินเ ชื่อและก ดปุ่ม “ถั ดไป”

5. อ่า นรา ยละเอี ยด และย อมรับ ข้อ ตกลง ในการใช้บริ การ แล้วก ดปุ่ม “ถัดไป”

6. ระบุหม ายเ ลข โทรศั พท์มือถือ เพื่อ ใช้สมั คร แล้ วกด “ขอร หัส OTP”

7. ระบุร หัส OTP ที่ส่ง มา ทาง SMS แล้วกด “ยืนยั นร หัส OTP”

8. กดปุ่ม “กล้ องถ่ ายรูป” เพื่อสแ กนบั ตรประชาช น และให้ร ะบบกร อก ข้อ มูล

บั ตรป ระชาช น โดยอั ตโ นมัติ หรือเลื อกกร อกข้ อมูล ด้วยตนเอง

9. หน้ าจอจะ เปิ ดกล้ องถ่ ายรูป ว างบั ตรปร ะชาช น ให้อยู่ต รงกล าง เห็นข้อ มูลชั ดเ จน แล้วก ดปุ่ม ถ่ ายรูป

10. ตร วจสอบ ข้อ มูล และกดปุ่ มยืนยัน

11. กร อก ข้อมูลส่ วนตัว และข้ อมูล บุค คลอ้ างอิง ให้คร บถ้ วน แล้วก ดปุ่ม “ถัดไป”

12. กร อกข้ อมูล ที่อ ยู่ตามที่ ระบุ ให้คร บถ้ วนและเลื อกที่อยู่จั ดส่ง เอ กส ารแล้วกด ปุ่ม “ถัดไป”

13. กร อกข้ อมูล รา ยได้, ข้อ มูลการทำงาน ให้ค รบถ้ วน แล้วก ดปุ่ม “ถั ดไป”

14. กร อก ข้อ มูล สินเชื่ อ, ข้อมูลบั ญชี สินเ ชื่อ ให้ค รบถ้ วนและ เลือกวิ ธีการ ชำ ระสินเ ชื่อ แล้วกด ปุ่ม “ถัดไป”

15. เริ่ มการอั ปโห ลด เอ กส าร โดยกด “กล้ องถ่ ายรูป” และสามา รถดู รา ยละเอี ยด ของเ อกส าร โดยกดปุ่ ม “?”

16. อั ปโห ลด เอ กส าร ให้คร บตามที่ ระบุไว้ แล้วก ดปุ่ม “ถั ดไป”

17. ต รวจส อบ และ ยื นยัน ข้อมูลใบสมั คร และสามา รถ แ ก้ไข ข้อมูลได้โดยกดปุ่ม “ดิ นสอ”

18. การสมั ครสำเ ร็จ กดปุ่ม “กลั บสู่หน้าห ลัก” เพื่ออ อกจากระบบ. ใครที่ สนใจ ก็ลองทำ ตามดูนะครับ ขอให้โ ชคดี

ข้อมูลphurlenlen

Show More