ปร ะป าจั ดให้ มอ บของขั วญปีให ม่ ติ ดมิเต อร์ให ม่ล ดราค า

กปน. ร่วมม อบของขวั ญปีใ หม่ 2564 เปิ ดแค มเปญ “ติดมิเต อร์ใ หม่ลดราค า การป ระปาจัดให้”

ลดร ายจ่ ายให้ประชาช น สร้ างคุณภาพชี วิตที่ดีด้วยน้ำประ ปาสะอ าดป ลอดภั ย

นา ยกวี อารี กุล ผู้ว่าการก ารประป านครห ลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่กระทร วงมห าดไทย

มีโค รงการส่งม อบของขวั ญปีใหม่ 2564 ให้ประชาช น ภายใต้แน วคิด “ขับเคลื่ อ นไทยไปด้ วยกัน

เพื่ อคนไ ทย Happy เมื องไ ทย Healthy ปี 2564” กปน. จึงมอบของขวั ญปีใ หม่ให้ประชาช น

ในโ ครงการ “ติ ดมิเ ตอร์ใหม่ลดราค า การปร ะปาจัดให้” เพื่อช่วยลดร ายจ่ ายให้ประชาช น

และส่งเสริ มคุณภา พชีวิ ตที่ดี จากการใช้น้ำประป าสะอ าดปล อดภั ย โดย กปน.

มอบส่ วนลด 10% ค่ าติดตั้งประป าใหม่

สำหรับม าตรวัดน้ำขนาดเ ส้นผ่านศู นย์กลาง ½ นิ้ว ประเ ภทบ้ านพักอ าศัย

ในพื้นที่กรุงเท พมหาน คร นน ทบุรี และสมุ ทรปร าการ จากราค า 5,000 บ าท

เห ลือ 4,500 บ าท สำหรับผู้ที่ ยื่นขอติ ดตั้งประปา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภ าพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ไม่รวมกร ณีผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกย กเลิ กการใ ช้น้ำ

ผู้สนใ จสาม ารถขอติ ดตั้งปร ะปาใ หม่ได้ทั้ง 3 ช่อ งทาง คือ แอ ปพลิ เคชัน MWA onMobile , เว็ บไ ซต์

eservicesapp.mwa.co.th และที่สำนั กงานปร ะปาสาขาทั้ง 18 ส าขา

ข้อมูลphurlenlen

Show More