ค อหว ยห้ ามพล าด เล ขเด็ ด 2 กุม ารเ ทพ แห่งวั ดน้ำดิ บ

ค อหว ยหวังรั บทรั พย์ส่งท้ ายปี ส่อง “เล ขเ ด็ด” 2 กุมา รเท พ “น้ องปิ่น” กับ “น้องไ ข่” วัดน้ำดิบ เมืองกำแพ งเพ ชร

วันที่ 26 ธันว าคม 2563 ที่วัดเ ชตะวนาร าม หรือ วัดน้ำดิบ ต.หนอ งปลิง อ.เมืองกำแ พงเพ ชร

ซึ่งมี 2 เท พกุม ารคือ น้องปิ่ นเพ ชร กับ น้องไข่ตั้ง อยู่ โดยผู้ที่นิ ยมเ ลขเด็ ดต่างก็มาส่ องหาเล ขที่นี่

และตล อดทั้งปีที่ผ่านมาต่า งก็ได้โช คล าภกั นไม่ข าดส ายทุกงว ด แล้วแต่ใค รมีโช คลา ภก็จะถูก

หลังจากที่ถูกแล้วก็พากันนำสิ่งของต่ างๆ มาแ ก้บ นกัน

สำหรับง วดนี้เป็นง วดสิ้นปี จะอ อกรางวั ลในวันที่ 30 ธันว าคม 2563

ได้มีนั กแสวงโช คที่มาส่ องเล ขในอ่ างน้ำมนต์หน้ารูปปั้นของ 2 เทพกุม ารก็

บ างคนม องเห็นคล้ ายๆ เลข 3-4-7-6-8 เ ชื่อว่ างว ดนี้ทั้ง 2 เท พกุม ารอาจให้โช คส่งท้ ายปีเก่ าต้อนรั บปีใ หม่.

ข้อมูลphurlenlen

Show More