ออ มสิน People Card ปล่ อยสิ นเชื่ อยื มเ งิน 30,000 ไม่ต้ องค้ำ

ออ มสิน People Card ปล่ อยสินเชื่ อยืมเงิ นแบ บให ม่ 30,000 ผ่ อนแค่ 1,000

ออ มสิน ในชื่อ People Card นั้นเป็น บั ตรกดเงิ นสด สินเชื่ อหมุนเวี ยนให้กู้ยื มเงิ น

เพื่อมาเป็นค่ าใช้จ่ าย ค่ าอุปโ ภค บริโภ ค ตามคว ามต้องก ารเเละยัง พิเศ ษมากๆ

คือ ไ ม่ต้องมีห ลักทรั พย์ ในการมาค้ำป ระกัน เเละไ ม่ต้องมีคนมาค้ำปร ะกัน อีกด้วย

มีวงเงิ นให้กู้ ได้สูงสุด ที่ 30,000 บ าท เงิ นเดื อนน้อยก็สาม ารถสมั ครได้

มีอั ตรา ดอกเ บี้ย ค่ าบริการ ค่ าธ รรมเนี ยม กรณีที่ ผิ ดนัดชำระห นี้ รวมกัน สูงสุด ที่ไ ม่เกิน ร้อ ยละ 28 ต่อปี

ซึ่ง วงเงิ น ของบั ตร กดเงิ น หรือ วงเงิ น ให้ยื ม เงิ นสด จากธนาค ารออ มสินนั้น

ให้วงเงิ น สูงสุดที่ 5 เท่า ของรา ยได้ เฉ ลี่ยเดื อน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกส ารที่ใช้สมั ครบั ตรผู้ที่มี รา ยได้ ประจำ ประ กอบไปด้วย

1.สำเ นา บั ตร ประชาช น หรือ สำเนา บั ตรข้ ารา ชการ ของผู้ที่มาขอ กู้ยื มเงิ น

2.สำเ นา ทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉ บับ สำเ นา สลิ ป เงิ นเดื อน หรือ

ต้นฉ บับ/สำเ นา หนั งสื อรับร องเงิ นเดื อน Statement หรือ สำเ นา บัญชี เงิ นเดื อน ย้อ นห ลังที่ 3 เดื อน

3.หน้ า สมุด บัญ ชี ของผู้ที่มาขอ เงิ นให้กู้ยื ม ระบุชื่ อ เเละ เล ขที่ บั ญชี

อ าชีพอิส ระ หรือ เจ้าของกิจ การ เอกส ารที่จะต้องเตรี ยมคือ

1.สำเน า บัตร ประชาช น

2.เอ กส าร เเสดงการดำเ นิน ธุรกิจ มาเเล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้น ฉบับ / สำเนา เอกส าร เเสดงร ายได้ ย้อ นห ลังที่ 6 เดื อน

หรือ เอกส ารเเส ดง การเสี ยภ าษีเงิ นได้ หรือ เ อกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือ สำเ นา บั ญชี ธนาค าร ในน าม ผู้ที่สมั คร ขอเงิ นให้กู้ยื ม

ย้อ นหลัง 6 เดื อน พร้ อมกับ หน้ าส มุด บั ญชี ที่ ระบุ ชื่อ เเละ เล ขที่บั ญชี

ข้อมูลphurlenlen

Show More