เฮ ทั้งประเท ศ เพิ่มเงิ นบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐให้แ ล้ว

อย่ าลื มไปเช็ กรั ฐ เพิ่มเงิ น บัต รคนจ นให้แล้ว 1500

ผู้ สื่อข่ าวได้รับรา ยงานว่า นาย อาคม เติมพิ ทย าไพ สิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงการค ลัง

เ ผยว่า คณะรั ฐมน ตรีมีมติเ ห็นชอบตามผลการพิจา รณาของคณะกร รมการ

กลั่ นกร องการใช้จ่ายเงิ นกู้ ในครา วประชุ มครั้งที่ 30/2563

โดยอนุมั ติให้กระทร วงการค ลังดำเ นินโคร งการ ประก อบด้วย

โค รงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ ระยะที่ 2 และโค รงการค นละค รึ่ง ระย ะที่ 2

สำหรับโค รงการเพิ่ มกำลังซื้ อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิก ารแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

รั ฐบ าลจะเพิ่ มวงเงิ นช่ วยเหลื อผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐจำนว นประม าณ 14 ล้า นคน ให้เป็น

ค่ าซื้อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภคที่จำเป็นจากร้ านธงฟ้าราค าประหยั ดพัฒ นาเศ รษฐ กิจท้ องถิ่น (ร้านธ งฟ้าฯ) จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เ ดือนมกราค ม ถึงเดื อนมีนาค ม 2564

ถือเป็นโคร งการต่อเ นื่องจากโ ครงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดื อนธัน วาค ม 2563

ซึ่งนอกจากจะช่ วยรัก ษาระดั บคุณภ าพชี วิตของผู้มีบัต รส วัสดิการแ ห่งรั ฐแล้ว

ยังจะก่อให้เกิ ดการใช้จ่ ายในท้ องถิ่น ช่ว ยเห ลือผู้ประกอ บการในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นวงจรเศร ษฐกิจฐ านรากที่สำ คัญอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทร วงการคลัง เชื่อว่า โค รงการเพิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ระยะที่ 2

จะเป็นของขวั ญปีใหม่จากรั ฐบ าลที่มอบให้แก่ประชาช น

เพื่อดูแลและเยี ยวย าผลกระ ทบทางเศร ษฐกิจจากสถ านก ารณ์ C V D

และฟื้น ฟูเศร ษฐกิจระดั บฐ านรา กอย่ างต่อเ นื่อง คว บคู่ไปกับโค รงการค นละค รึ่ง

ข้อมูลphurlenlen

Show More