ใช้บั ตรประชาช นใบเดี ยว ยื มได้ 10,000 ไ ม่มีด อก ได้ทุ กคนทุกอ าชีพ

สำห รับสินเชื่ อส่ วนบุค คลขนา ดเ ล็กที่ TrueMoney ที่เปิ ดบริ การนี้

หรือ Micro Credit ที่ได้ร่ วมมือกับบริ ษัท แอ สเซ นด์ นาโน จำกัด

จัดทำมาเ พื่อช่ วยเหลื อกลุ่ มประชาช นที่เป็นลู กค้ าทรูมูฟ เอช ระบบร ายเดื อน ที่มาพร้อ มปลอดด อกเบี้ ย 0% เดื อนแรก*

ที่ส มัครง่ ายมากๆเพี ยงใช้บั ตรประชาช นใบเดียวก็สมั ครได้แล้ว

สำหรับบริ การ Micro Credit คือการปล่ อยสินเชื่ อในวงเงิ น

ขน าดเ ล็กที่เปลี่ ยนจากการขอสินเชื่ อผ่ านธนาค ารหรือสถาบั นการเงิ น

มาเป็นการขอสิ นเชื่ อผ่า นผู้ให้บริก ารมือ ถือแทน เพื่อเป็นช่องทางสำหรั บคนที่ต้องก ารเงิ นกู้จำน วนไ ม่มาก

หรือเงิ นด่ วนที่ห มุนไ ม่ทันส าม ารถเข้าถึงเงิ นจำน วนนี้ได้ง่า ยมากขึ้น

สำห รับท่ านที่สนใจสาม ารถสอบถามร ายละเอี ยดต่างๆได้ดังต่อไปนี้

คุณส มบัติผู้ส มัคร

สั ญช าติไ ทย อายุ 20-60 ปี

ต้องเป็นลู กค้ าท รูมูฟ เอช บุคค ลธรร มดาแ บบร ายเดื อนเท่ านั้น

มีอายุก ารใช้งานม ากกว่า 180 วัน หรือประมา ณ 6 เดื อน และไ ม่มีค่ าบริก ารคงค้ าง

มีป ระวัติในการชำระค่ าบริการที่ดี ไ ม่ค้ างชำระ

เอกสา รประก อบการสมั คร

บัต รประชาช นตัวแค่ในเดี ยวเท่านั้น

วิธีขอสมั ครสินเชื่ อ Micro Credit

1.ลู กค้ ามาแส ดงตัวกับเจ้าหน้ าที่ทรูพร้อมบั ตรปร ะชาช นตัวจ ริง

2.ทำการ ยืนยั นตัวตนกับเ จ้าหน้ าที่ทรู

3.การก รอกข้อมูลลู กค้ าทำการกร อกข้อมูลเบื้ องต้นพร้ อมทำการ ยินย อมเงื่ อนไขต่ างๆบ นแอป พลิเค ชั่น

4.ได้รับการอนุ มัติสินเชื่ อผ่าน SMS

ข้อค วรรู้และวิธีการส มัครใช้ MICRO CREDIT

ต้องเป็นบุค คลสัญ ชาติไทย อายุ 20-60 ปี และเป็นลู กค้ าทรู มูฟ เอช รา ยเดื อน อายุ การใช้ งานมา กกว่า 90 วัน

วงสูงสุดแต่ละคนอ าจจะได้รับไ ม่เท่ ากัน ซึ่งมีว งเงิ นสูงสุด 10,000 บ าท

การเ บิกเงิ นสดคือจะเป็นการเบิ กผ่านแอ ป TrueMoney Wallet ผ่า นเมนู Micro Credit

ที่ผูกไว้กับเบ อร์โทร ศัพท์เอกส ารการสมั ครใช้แค่บั ตรประชาช นตัวจริง

โดยต้องไปยื่นสมัค รบริ การที่ทรู ช็อปสา ขาได้ทุกสา ขาทั่วประเท ศ การผ่อ นจ่า ยเงิ นนา นสูงสุด 3 เดื อน ดอ กเบี้ ย 0% ในเดือนแ รก

**หลังจา กนั้นดอกเ บี้ย 24% ต่อปี การคิ ดอกเ บี้ย

จะคิดแบ บลดต้นลดดอกต ามยอดเงิ นที่เบิ กใช้จริง

เมื่อถึงร อบการชำ ระ จะมีการส่ง SMS เพื่อแ จ้งเตื อน

พร้ อมทั้งส่งใบแจ้ งห นี้ทางอีเ มลที่สมั ครให้อีกที รา ยละเอี ยดเพิ่มเติม สินเชื่ อMicro Credit

1.ให้บริก ารสินเชื่ อโดย บริ ษัท แอ สเซน ด์ นาโน จำกั ด (“บริษั ทฯ”)

2.บริก ารสินเชื่ อสำห รับลู กค้ าที่ตรงต ามคุณส มบัติที่บริษั ทฯ กำหนดเท่ านั้น

3.ระยะเวลาแ บ่งจ่ าย ขึ้นอยู่ กับเงื่ อนไขของบริ ษัทฯ

4.ด อกเบี้ ยโปรโม ชั่น 0% เฉพ าะเดื อนแรก*ของทุกการเบิ กใช้สินเชื่ อ

ภา ยในวั นที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้อัต ราดอกเ บี้ยป กติของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี

เบิกเงิ นสดจากวงเงิ นสินเชื่ อผ่านแ อปพลิเค ชันท รูมันนี่ วอ ลเล็ ท

5.การคิ ดด อกเบี้ ย จะคิดแ บบลดต้ นลดด อกตามย อดเงิ นที่เบิ กใช้จริง

6.การเบิ กใช้สินเชื่ อ เงิ นจะโ อนเข้าบั ญชีท รูมันนี่ วอ ลเล็ ทซึ่งผู กกับเบ อร์โท รศั พท์ตามที่ลู กค้ าระบุในคำขอ

7.เงื่ อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริ ษัทฯ กำหนด

8.หากมีข้อส งสั ยเรื่ องวิธีการส มัคร และรา ยละเอีย ดของสินเชื่ อ

สามา รถส อบถามรา ยละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ที่ ศู นย์บริการข้อมูลลู กค้ าของบริ ษัทฯ โทร 1240 กด 3

ข้อมูลphurlenlen

Show More