โค รงการค นละค รึ่ง คลั งเล็ งเปิ ดลงสมั ครรอบใ หม่ 1 ล้ านสิ ทธิ์

เรี ยกได้ว่าหล ายคนคงรอค อยอย่ างใจจ ดใจจ่อสำหรับ โค รงการคนละครึ่ ง ล่าสุด นา งส าวกุลย า ตันติเต มิท

รัก ษาการผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการค ลัง (สศค.) เปิ ดเผ ยว่า ขณะนี้มียอ ดผู้ลงทะเบี ยนโค รงการ

คนละค รึ่งเ ฟส 2 ของรั ฐบ าลที่ไม่ผ่ านคุณสม บัติอยู่จำน วน 4.9 แส นร าย

จากผู้ลงทะเบี ยนทั้งห มด 5 ล้ านร าย ในจำน วน 4.9 แสนร ายนี้ รั ฐบ าลจะนำมาพิจ ารณาเปิ ดให้มีการ

ลงทะเบี ยนในรอบต่อไป โดยเมื่อรวมกับย อดที่เหลือจากคนละ ครึ่งในเ ฟสแร กอีกจำน วน 4.3 แส นร าย

และรวมกับผู้ที่ลงทะเบี ยนในเฟ สที่สองที่ไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วันนับจากวันที่ 1 มกร าคม 2564

เบื้ องต้นค าดว่าจะมีจำน วนสิ ทธิ์ที่จะพิจ ารณาเปิ ดรอบใหม่ได้อีกประม าณ 1 ล้ านร าย

ขณะนี้ผู้ได้สิ ทธิ์”คนละค รึ่ง”เฟ ส 2 จำน วน 4.51 ล้ านร าย พบว่ามีผู้เข้ามายื นยันตัวตนสำเ ร็จ

แล้วประม าณ 75% ส่วนที่เห ลืออีก25% ( ประมาณ 1.13 ล้านราย ) ยังไม่ได้ยืน ยันตัวตน

จึงขอปร ะชาสัมพั นธ์ให้ผู้ได้รับสิ ทธิจำนวนที่เห ลือรีบยืน ยันตัวตนโ ดยเร็ว

อย่ างไรก็ดีจำน วนสิ ทธิ์ที่จะพิจ ารณาเปิ ดรอบใหม่ หากจะมีมากกว่า 1 ล้ าน าย

ก็เป็นยอดของผู้ที่ไม่มาใช้จ่ ายตามกำหนดภายใน 14 วันทำการ จะถือว่าเป็นการส ละสิ ทธิ์

ซึ่งจะรู้ยอดชั ดเจ นนับจากวันที่ 14 มกราคม เป็นต้นไป หลังจากนั้น เราจะพิจา รณาว่า

จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนรอบต่อไปอีกเมื่ อไหร่ นา งส าวกุลย า กล่าว

โคร งการ คนละค รึ่งเ ฟส 2 ใช้วงเงิ นร วม 22,500 ล้า นบ าท คร อบคลุ มกลุ่มเป้ าหมาย 15 ล้ านคน

เป็นร ายเ ดิม 10 ล้านคน และร ายใ หม่อีก 5 ล้า นคน โดยร ายใหม่ที่เพิ่ มเติมในเ ฟส 2 จำน วน 5 ล้า นสิ ทธิ์

จะได้รับวงเ งิน 3,500 บ าท ขณะที่ร ายเ ดิมในเ ฟสแ รกจะได้รับเพิ่ มอีก 500 บ าท

ร วมของเ ดิมเป็น 3,500 บ าท เพื่ อนำไปเป็นค่ าใช้จ่ ายในการซื้ อสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภค

ตั้งแ ต่วันที่ 1 มก ราคม ถึง 31 มีน าคม 2564

ข้อมูลmumkhao

Show More