ราค าท องวันนี้ ลงเย อะสุ ดในป ระวั ติศ าสตร์

เรี ยกได้ว่าผันผ วนไม่หยุ ดเลยจ้า สำหรั บราค าทองคำบ้ านเราทุ กวันนี้ ล่า สุดราค าทองปร ะจำวันที่ 29 ธ.ค. 63

ราค าท อง ครั้งที่ 1 เวลา 9.25 น. ราค าเ ปิดตั วล ดลง 150 บ าท เป็นประวั ติศ าสตร์ ประจำสั ปด าห์เล ยก็ว่าได้

ทอ งคำแ ท่ง ข ายอ อกบ าทละ 27,650.00 บ าท ทอ งคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,750.00 บ าท

ทอ งรูปพร รณ ข ายอ อกบ าทละ 27,250.00บ าท ทอ งรูปพร รณ รับซื้ อบ าทละ 26,166.16 บ าท

น้ำห นักของทองรูปพร รณ น้ำหนั กท องของเราจะอยู่ที่ 96.5 % โดยที่ผู้ข ายทองนั้นต้องทำการชั่ งน้ำห นัก

ทอ งให้ผู้ที่จะซื้ อดูทุกค รั้ง ถ้ามีใบรั บปร ะกัน ก็ต้องอ อกใบรับป ระกันให้ผู้ซื้ อด้ วยและจะต้ อง

จดน้ำห นักลงในบั ตรรั บประกันด้วย ลา ยท องรูปพรร ณ ลว ดล ายของทองก็เป็นอีกปั จจัยที่เป็นอีกส่ วนของความท นทาน

โดยล ายของสร้ อยทองนั้นก็มีให้เลื อกห ลากห ลาย มีทั้งที่แบบ ทึ บหรือแบบโ ปร่ง

(แต่แ บบโ ปร่งนี้อาจจะเ กิดการชำ รุดได้ง่ ายกว่า) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ ซื้อว่าชอบแ บบไหน

ค่ ากำเห น็จ ก็เป็นอีกประเด็ นสำหรับการซื้ อทอง หรื อข ายทอง ที่ทุกคนต้องท ราบ เพราะค่ ากำเห น็จ

นั้นถ้ามีราค าที่สูงแส ดงถึงความปร าณีตของลว ดล าย ในราค ากำเห น็จนี้ จะมีราค าที่ไม่เท่ ากัน

ถึงแม้ว่าน้ำห นักจะเท่ ากันก็ตามร้ านข ายทองที่ได้มาต รฐ าน ในท้องตล าด มีร้า นซื้ อทอง ขา ยท อง กันมากมาย

แถ มมีซื้อทอง ออนไ ลน์ อีกด้วย นอกจากจะสะด วกสบ ายในการซื้ อข าย แต่ต้องระวั งความป ลอดภั ยในการจั ดส่ง

เราค วรที่ซื้ อทองจากร้ านข ายทองที่ได้มา ตรฐ าน หรือร้ านที่ได้การร องรับมาตร ฐานจาก สคบ.

และยังต้องมีการประก าศราค าทองที่หน้าร้ าน มีสินค้ าให้เลื อกให้เร าได้ดูแ บบ และค วรมีแ จ้งน้ำหนั กของทองอย่ างชั ดเจน

จา กทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นวิธี การเลื อกซื้ อสร้ อยท องของท องรูปพร รณ จะเห็ นได้ว่า เราส ามารถเช็ คได้ง่ ายจากร้ านข ายทอง

ก่อนจ ะทำการซื้ อ ควรศึ กษาข้ อมูล รว มถึงดูในเรื่ องของราค าทองประก อบกับการตั ดสินใจซื้ อ

ข้อมูลsiamtopic

Show More