7 คว ามช่ว ยเหลื อ บั ตรคนจ น บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ มกร าคม 2564

บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ” มกร าคม 2564

ตาร างเงิ นเข้า บั ตรคนจ น บั ตรสวัส ดิการแ ห่งรั ฐ เดื อนมกร าคม 2564 มีทั้งห มด 7 ร ายการ

ในจำน วนนี้มีถึง 3 ร ายการที่สาม ารถกดเงิ นสดได้

วันที่ 1 มกร าคม 2564 จำน วน 4 ร ายการ

1.ค่ าเดินทางด้วยรถโดยสา รสาธา รณะ ซึ่งไม่สาม ารถกดเงิ นสดได้

ค่ ารถโดยส ารรถประจำทางของอ งค์การข นส่งม วลช นกรุงเ ทพ (รถเ มล์ ขสมก.)

และรถไ ฟฟ้า 500 บ า ทต่อคนต่อเดื อน ซึ่งได้รับเฉ พาะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเท พฯ

และ 6 จังหวั ดปริม ณฑล ได้แ ก่ นน ทบุรี, ปทุมธ านี, อยุธย า, สมุ ทรปรา การ, สมุ ทรส าคร และนค รป ฐม

ค่ ารถโดยส าร บขส. (รถทั วร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ผู้ถือบั ตรคนจ นจะได้รับสิ ทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกั ดจำนวนค รั้ง

แต่ไม่เ กินวงเงิ นที่กำหนด โดยนำ บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ และบั ตรประชาช นไปขอรับสิ ทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ ายตั๋ วโดยส าร บขส.

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำน วนครั้ง

แต่ไม่เกิ นวงเงิ นที่กำห นด โดยสามารถนำบั ตรสวัส ดิการแห่ง รัฐและบัต รประชาช น

ไปขอรับสิ ทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋ วโดยส ารรถไฟ

2.วงเ งินช่วยเห ลือค่ าซื้อสิ นค้ าอุปโ ภคบริโ ภคที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา

และวั สดุการเก ษตร ในร้านค้ าธงฟ้าปร ะชารั ฐและร้านค้ าอื่นๆ

ที่กระทร วงพา ณิชย์กำห นด ซึ่งผู้ถือ บัต รสวัสดิก ารแห่งรั ฐ หรือ บั ตรคนจ น

จะได้รับวงเ งินทุ กคนและใช้ได้ไม่จำกั ดจำนวนค รั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงิ นที่กำหน ดและไม่สามาร ถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ ถือบั ตรฯ ที่มีรา ยได้น้ อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รั บวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ผู้ถื อบั ตรฯ ที่มีร ายได้ระห ว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเ ดือน

3.วงเงิ นช่ว ยเห ลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภคบริโภ คที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึ กษา

และวัส ดุการเก ษตร “เพิ่มเติม” จำ นวน 500 บ าท

การเพิ่มเงิ นซื้ อสินค้ าฯ 500 บ าทดังกล่าว เป็นไปตาม

“โค รงการเ พิ่มกำลังซื้อให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิกา รแห่งรั ฐ เฟสที่ 2”

ซึ่งผ่านความเห็ นชอบจากค ณะรั ฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยจะเ พิ่มวงเงิ นค่ าซื้อสินค้ าให้แ ก่ผู้ถือ

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ บั ตรคนจ น ทุกคน จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน

ระหว่ างเดือนม กราคม-มีน าคม 2564 แต่ไม่สา มารถก ดเป็นเงิ นสดได้

4.ส่วนลดค่ าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดื อน

โดยผู้ถือบั ตรฯ จะได้รั บทุกคน และสามารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบั ตรฯ

ไปซื้อก๊ าซกับร้านค้ าที่ร่วมรา ยการกับกระทร วงพลังงาน ไม่จำกัดจำน วนครั้ง

ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงิ นที่กำห นดและไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้

วันที่ 18 มกร าคม 2564 จำนวน 2 รา ยการ

5.ค่ าน้ำประป าฟรี 100 บ าทต่อครัวเรื อนต่อเดื อน ผู้ถือ บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ

ที่ได้รับสิ ทธิ์ คือ ค รัวเรื อนที่ใช้น้ำปร ะปาไม่เกินเก ณฑ์เดื อนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว

กรุงเ ทพฯ และปริม ณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การปร ะปานครห ลวง (กปน.)

ต่างจั งหวัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซต์การประ ปาส่วนภู มิภาค (กปภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิ์ต้องสำร องจ่ายเงิ นสดไปก่อน

จากนั้นระบ บจะทำการบั นทึกข้อ มูลและทำการโอนเงิ นสดให้กลั บเข้าบั ตรคนจ นในวันที่

18 มกรา คม 2564 และสามารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

6.ค่ าไฟฟ้ าฟรี ไม่เ กิน 230 บ าทต่อค รัวเรื อนต่อเดื อน ครั วเรื อนที่ได้รับสิ ทธิ์คือ

ผู้ใช้ไฟ ฟ้าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดื อนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว

กรุงเ ทพฯ และป ริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การไ ฟฟ้านค รหล วง (กฟน.)

ต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไ ซต์การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค (กฟภ.)

ทั้งนี้ เมื่อบิ ลค่ าไฟ ฟ้ามา ต้องสำร องจ่ายเงิ นสดไปก่ อน

จากนั้นระบ บจะทำการบันทึ กข้ อมูลและทำการโ อนเงิ นสดให้กลั บเข้า

บั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ ในวันที่ 18 มกร าคม 2564 และสาม ารถนำบั ตรมาใช้กดเงิ นสดได้เล ย

ประม าณวันที่ 22 มกร าคม 2564 จำนว น 1 รา ยการ

7.เบี้ ยควา มพิก ารเพิ่มเ ติม 200 บ าท ผู้ที่ได้รับเบี้ ยความพิก า รเพิ่มเติ มจะต้องเข้า 2 เงื่ อนไข

คือ 1.เป็นผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและ 2.มี บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

โ ดยวงเงิ นเบี้ ยความพิก า รเพิ่ มเติม 200 บ าท จะโ อนเข้ ากระเป๋ าเงิ นอิเล็ กทรอนิ กส์

(e-Money) ของบั ตรฯ ประมา ณวันที่ 22 มกร าคม 2564 และสา มารถ กดเป็นเ งินสดได้

ข้อมูลphurlenlen

Show More