วิธียื มเงิ น ธ.กรุงไท ย 10,000 ผ่า นตู้ ATM ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม

เป็นอีกห นึ่ง บริก าร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ดีๆที่ แอ ดบัง จะมาแน ะนำกัน สำหรับ วิธีการ

กู้ยื มเงิ น ผ่านตู้ ATM กรุ งไ ทย ด้วยบั ตรกดเ งิน กรุงไ ทย โดยการ กู้ยื มเ งิน

มีอยู่ด้ วยกัน 2 วิธี ด้ว ยกัน ที่เราจะ สามารถกด ยืมเงิ น ผ่า นบั ตร ATM กรุงไ ท ยได้

แบบง่ ายๆ เรี ยกได้ว่า เป็นอีกห นึ่งช่องทางการ กู้ยื มเงิ น ที่น่าสนใจมากๆ

ส่วนวิธีกา รสมั ครต้องทำอย่ างไรบ้ างไปดูรา ยละเอี ยดกันเลยดีกว่า

วิธีที่ห นึ่ง : กู้ยื มเงิ น ผ่ านบั ตร ATM กรุงไ ทย (สห กรณ์)

บัตร ATM ธนาค าร กรุงไทย สามารถ ใช้ กู้ยืมเงิ น ฉุ กเฉิ นเองได้ ผ่านตู้ ATM ได้

โดยหากเป็นส มาชิก สหกรณ์ ออ มทรั พย์ ซึ่ง ขั้นตอน ในการ กู้ยื มเงิ น

ผ่ านบั ตร ATM กรุงไ ทย ด้วยวิธีนี้นั้น ก็สามารถ ทำได้ ง่ายๆ ตามนี้เลย

1.เ สียบบั ตร ATM กรุงไ ทย เข้าตู้, กดร หัส แล้วเ ลือก บริก ารอื่นๆ

เลื อกบริ การอื่นๆ อีกครั้ง แล้วกดที่ สหกรณ์ออมทรั พย์

กดรับเงิ นกู้ แล้วระบุจำนวนเงิ น ที่ต้องการกู้

รอรับสลิป โดยการยื มเงิ น ผ่านบัตร ATM จะโอนเข้าบัญชี เงิ นฝาก ธนาค าร

ถอนเงิ น ที่ กู้ยื มเงิ น มาได้เลย

ทั้งนี้ การ กู้ยื มเงิ น ผ่าน บัตร ATM กรุงไ ทย ด้วยวิธีนี้ ได้เฉ พาะ ผู้ที่อ อมเงิ น กับสห กรณ์ ที่เป็นสม าชิกอยู่เท่านั้น

วิธีที่สอง : กู้ยื มเงิ น ผ่านบั ตร ATM กรุงไ ทย (บั ตรเงิ นด่ วนกรุ งไทย)

ขั้นต อนที่สองนี้ เป็นการ กู้ยื มเงิ น จากตู้ ATM ผ่านทาง บัต รกดเงิ นสด KTC Proud

โดย สามารถสมั คร เพื่อใช้ขอ กู้ยืมเ งิน ด่ว นได้ ผ่านตู้ ATM ได้สะด วก และ เร็ วมากๆ ในอัตร าดอกเบี้ ยที่ต่ำ

โดย บั ตร กดเงิ นสด KTC Proud สามารถสมั ครได้ แค่เพี ยงแค่มีร ายได้

เดื อนละ 12,000 บ าท และ มีอายุงาน ในที่ปัจจุบั นมากกว่า 4 เดื อนขึ้นไป

เพื่ อเป็นการขอ กู้ยื มเงิ น ที่ตู้ ATM ผ่ านบั ตร KTC Proud

และนอ กจากนั้น ยังสามา รถ เบิ ก-ถ อน เงิ นสด แบบอ อนไล น์ได้

ผ่านแ อป KTC Mobile รับเงิ นโอ นเข้าบั ญชีก็ได้ และสา มารถใช้เพื่ อการผ่ อนชำระ 0% หรือ

ผ่อ นแบ บมีดอ กเ บี้ย ได้นานสู งสุด ถึง 24 เดื อน

โดยทาง KTC ได้แ จ้งว่า การสมั ครนี้ ไม่มีค่ าธร รมเนี ยม ตลอ ดชีพ มีวงเงิ น

อนุ มัติสูงสุด 5 เท่า ของรา ยได้ (10,000-3 ล้านบ าท) โดยท่ านสาม ารถ

รอท ราบผล อนุ มัติ ได้ ภายใน 5 วันทำการ

เมื่อส มัครบั ตร KTC Proud แล้ว จะได้รับเงิ นสด ก้อนแรก โอน เข้าบั ญชีของคุณ

ภายใน 1 วันห ลังอนุ มัติ หลั งจากนั้นจะได้รับ บั ตรประม าณ 7 วันทำก าร

(ต่างจังหวั ดประม าณ 15 วันทำการ) หลั งจากนั้น ก็สาม ารถ ใช้บั ตร KTC Proud

เพื่อขอ กู้ยืมเ งิน ที่ตู้ ATM ธนาค าร กรุงไ ทย และ ตู้ ATM ธนาค าร อื่นๆ ได้เลย

ข้อมูลbang-jaab

Show More