ใค รมีเอาอ อกมาด่ วน หนุ่ มป ระก าศ รับแ บงค์ 100 ไม่จำกั ด

งานนี้ “ข่ าวสดอ อนไ ลน์” ได้พู ดคุยกับแอ ดมินเพ จ ระบุว่า ธน บัตรรั ชกาลที่ 9 ตอนนี้ที่มีราค าสูงมีห ลายแบบ อาทิ

หนุ่มร ายห นึ่งป ระกา ศรั บซื้อแ บงค์ 100

ซึ่งให้ราค าสูงถึงแบงค์ละ 70000 บ าทเลยทีเดี ยว

แบง ค์ดังกล่ าวจะเป็นแ บงค์แบ บไหน ลักษ ณะยังไงเ ราไปดูกันเ ลยครับ

ซึ่งทางช่ องยูทูป แบ งค์ เข็ มเพ็ ชร์วัตถุโบ ราณ FC ได้ระบุไว้ดังนี้

เป็นธนบั ตรใบละ 100 บ าทรุ่ นเก่า แบ งค์สีแ ดง

ถ้าใครมีแบ บนี้รั บซื้อจ่ ายสด 70000

ธนบั ตร 100 บ าท รัช กาลที่ 9 แบ บ12 ด้านห ลังจะเป็นรูปช้ างแ ดง หม วดเ ลข 92P ลา ยเ ซ็น

สมหม าย นุกูล ซึ่งธนบั ตรหม วดนี้ ล ายเ ซ็นของรั ฐมน ตรีว่าการกระท รวงการคลั งจะมี ”

ขนา ดเ ล็ก”กว่าป กติ โดยจ ะพบเพีย งหม วดนี้เท่ านั้น ราค าของธนบั ตร 100 บ าท

หม วด 92P อยู่ที่ 10,000 บ าท แต่ธนบั ตรแบ บปกติราค าจะอยู่ที่150 บ าทเท่านั้น

ข้อมุลkhaosod

Show More