สมั ครส มาชิก กอช. วั ยรุ่ นได้เ งิน 600 บ าท วัยกล างได้ 960บ าท คนแ ก่ได้ 1,200 บ าท

ข้อมูล รา ยงานจ าก เฟส บุ๊คเ พจ กองทุนการ ออมแห่ งชาติ – กอช. ได้อ อกมาเ ผย ให้ทร าบว่า

เ ลขาธิการคณะกร รมการ กอ งทุน การอ อม แ ห่งชาติ (กอช.) นา งส าวจารุ ลักษณ์ เรื องสุวร รณ

เผ ยว่า กอช. เชิ ญชวน พ่ อบ้ าน แ ม่บ้ าน ประชาช น ผู้ประ กอบ อา ชีพ อิ สระ ผู้ที่มีสิ ทธิ สมั คร

เป็นสมา ชิก กอช. หรือ พ่ อบ้ านแ ม่บ้ าน ผู้มีอายุ 50-60 ปี ออมไว้ ใช้ในต อนเกษี ยณ ห ลังอายุ 60 ปี

สำห รับ ผู้ที่มีอา ยุ ระหว่ าง 50-60 ปี เพี ยงออ มเงิ น 100 บ าท/เดื อน

ก็จะ ได้รับเ งิน เพิ่มจากรั ฐ อีก 100 บ าท/เดื อน สูงสุดไม่เ กิน 1,200 บ าท/ปี

ทั้งนี้ เมื่ออา ยุคร บ 60 ปี จะได้รับบำน าญเป็นร ายเดือ นจาก กอ งทุน การออม แ ห่งชาติ

คุณสม บัติผู้มีสิ ทธิ สมั ครสม าชิก กองทุ นการอ อม แห่ งชาติ

– อายุ 15-60 ปี– สัญช าติไ ทย

– ไม่อยู่ในระบบ สวัส ดิการ บำเ หน็จ บำนาญ อื่น ของรั ฐ

– ผู้ประกั นตน ม.40 ทางเลื อก 1

สิ ทธิที่จะได้รับ

– อายุ 15-30 ปี รั ฐบ าล สมท บ เงิ นสะสม เพิ่ มให้ 50 เป อร์เซ็ นต์ หรือไม่เ กิน 600 บ าทต่อปี

– อายุ 30-50 ปี รั ฐบ าล สมท บ เงิ นสะสม เพิ่ มให้ 80 เป อร์เซ็ นต์ หรือไม่ เกิน 960 บ าทต่อปี

– อายุ 50-60 ปี รั ฐบ าล สมท บ เงิ นสะสม เพิ่ มให้ 100 เป อร์เซ็ นต์ หรือไม่เ กิน 1,200 บ าทต่อปี

ช่ องทางต รวจส อบสิ ทธิ

– แอ ปพ ลิเคชัน กอช.– หน่ วยรับสมั ครสมาชิก

ช่ องทางสมั ครสม าชิก กอ งทุนการอ อมแห่ งชาติ

– ที่ว่าการ อำเ ภอ ทั่ วประเทศ

– สำนั กงาน คลั งจังห วัด

– สถ าบัน การเงิ น ชุมช น ตัวแ ทน กอช. ประจำห มู่บ้ าน

– ธนาค าร ของรั ฐ ได้แ ก่ ธ.ก.ส., ธอส., ธนาค ารออมสิน และ ธนาค าร กรุงไ ทย

– เค าน์เต อร์ เซ อร์วิส เทสโ ก้โล ตัส บิ๊ก ซี ตู้บุญเ ติม หรือ เครื อข่า ย รับส มัคร ทั่วประเ ทศ

ห ากใ คร มีข้อสง สัย ก็สาม ารถ ส อบถาม ข้อ มูลเพิ่ มเ ติม ได้ที่ ส ายด่ วน กอง ทุนเงิ นออม แห่ งช าติ ที่เ บอร์โ ทร. 02-049-9000

ข้อมูลphurlenlen

Show More