ผั นผ วนต่อเนื่ อง ราค าท องวันนี้

ต้องบอกเล ยว่า ขึ้นๆ ลงๆ ผันผ วนอย่ างต่อเนื่ องเลยก็ว่าได้ สำหรับราค าทองคำบ่ านเรา

ล่าสุด ราค าท องวันนี้ 30/12/63 – สมา คมค้ าทองคำ รา ยงานราค าทองวันนี้ ประจำวันที่ 30 ธันว าคม 2563

น้ำหนั กทองรูปพร รณ น้ำห นักทองเป็นหนึ่งในขั้นตอนมาตร ฐานที่ผู้ขา ยทองจะต้องชั่ งน้ำหนั กทองให้ผู้ซื้อดู

และถ้ามีการอ อกใบรับปร ะกัน ก็จะต้องบัน ทึกน้ำหนั กลงใบรับประกั นด้วย โดยน้ำหนั กที่ปร ากฏบนตาชั่ งจะมีหน่ วยเป็นกรัม

โดยม าตรฐ านของทองรูปพ รรณ 1 บ าท จะต้องหนั กไม่น้ อยกว่า 15.16 กรัม ส่ วนน้ำห นักที่น้อยกว่าก็มี

ท องครึ่ งส ลึง (หนัก 1.89 กรัม), 1 สลึง (หนัก 3.79 กรัม), 2 สลึง (หนัก 7.58 กรัม),

3 สลึง (หนัก 11.37 กรัม) น้ำหนั กที่เป็น “กรัม” จะถูกนำมาคิดราค า ทั้งราค าข ายออก และราค ารับซื้ อคื น

ดัง นั้นควรตร วจส อบน้ำหนั กท องด้วยการชั่ งทุกค รั้ง เพื่ อดูว่าน้ำห นักทองที่จะซื้ อนั้นค รบถ้ วนหรือไม่

โดยร้า นทองจะมีการติ ดป้ ายหรือบอกน้ำหนั กทองอย่ างชั ดเ จนอยู่แล้วที่ชิ้ นทอง และต้องมีการชั่ งน้ำหนั กทองให้ดูก่อน

ลา ยท องรูปพร รณ ความแข็ งแ รงของสร้อ ยทอง นอกจากน้ำห นักทอ งหรือเ นื้อทองที่มาก ทำให้ทองเส้ นหน าแล้ว

ส่วนหนึ่งความ ทนท านก็มาจาก ลว ดล ายทอง โดยล ายสร้ อยท องที่ท อแน่ นๆ เช่น ล ายเ ปีย, ลา ยสี่เ สา,

ลา ยหกเ สา, ล ายกระดู กงู, ลา ยเบ นซ์, ล ายซีต รอง จะแข็ งแ รง ท นท าน ส่วน ลายส ร้อยทองที่บ าง โ ปร่ง

หรือมีลัก ษณะเป็นห่ว งกลมค ล้องต่อๆ กัน จะมีโอก าสที่จะข าดชำรุดได้ง่า ยกว่า เช่ น ลา ยประคำคั่ นโ ซ่,

ลา ยไข่ป ลา, ลา ยป ล้องอ้ อย, ลา ยโซ่, ลา ยท าโร่ ลา ยฟิ ชโ ช่ที่มีควา มโป ร่งบ าง เป็นต้น

ข้อมูลsiamtopic

Show More