ราค าทอ งวันนี้ พุ่ งพร วดส่งท้ ายปี

วันที่ 31 ธันว าคม 2563 ที มข่ าว siamtoday รา ยงานว่า ราค าทองวันนี้ตามประก าศสมาคมค้ าท องคำ

ปรั บครั้ งที่ 1 ปรั บขึ้น 150 บ าท โดยราค าทอ งคำแ ท่ง รับซื้ ออยู่ที่ 26,750 บ าท ข ายอ อก 26,850 บ าท

ทอ งรูปพร รณรับซื้ ออยู่ที่ 26,272.28 บ าท ข ายออก 27,350 บ าท

ภา พจาก ราค าท อง

ภา พจาก ราค าท อง

ราค าทองย้อ นหลั งเดื อน ธันว าคม 63

ข้อมูลsiamtoday

Show More