5 ขั้นต อนไม่ย าก กดเข้ าร่ วม คนละค รึ่ง เฟ ส 2 รับเงิ นเ พิ่ม 500บ าท

หลังจากโค รงการคนละค รึ่ง ระยะที่ 2 หรือ โครงกา รคนละค รึ่ง เฟส 2 ได้เปิ ดให้ประชาช นเข้า

ร่วมโ ครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้า นสิ ทธิ์ เมื่ อวันที่ 16 ธัน วาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ได้รับสิ ทธิ์

จะได้รับเ งิน 3,500 บ าทผ่า นแอป พลิเ คชัน เป๋าตัง ในวันที่ 1 มก ราคม 2564

และจะเริ่ มใช้จ่ ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มก ราคม 2564 ไปจนถึง 31 มีน าคม 2564

โดยใช้จ่ ายสูงสุดไม่เ กินวันละ 150 บ าท โดยรั ฐบ าลจะช่ วยจ่ าย 50% สามารถใช้สิ ทธิ์ได้ที่ ร้าน อาหาร

เครื่ องดื่ม สินค้ าทั่วไป ที่เข้า ร่วมโ ครงก ารคนละ ครึ่ง ยกเ ว้น สล ากกินแบ่งรั ฐบ าล เครื่ องดื่มแ อลกอฮ อล์

ยาสู บ และบริก ารสำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ คนละค รึ่งเ ฟส 1 และได้รับเงิ น 3,000 บ าทไปแล้วนั้น

สาม ารถกดปุ่ มยืน ยันเข้าร่วมโค รงการ คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ในแ อปฯ เป๋าตัง เพื่อรับเงิ นเพิ่ม 500 บ าท

ที่สำคั ญคือไม่ต้องรีบใช้จ่ ายวงเ งิน 3,000 บ าทเดิม เนื่องจากรั ฐบ าลขย ายเวลาใช้จ่ ายไปจนถึงวันที่ 31 มีน าคม 2564

ส่วนเงิ นเพิ่ มเติม 500 บ าท จะเข้าแ อปฯ เป๋ าตัง ในวันที่ 1 มกร าคม ดังนั้น จึงสาม ารถใช้จ่ าย

วงเงิ นเพิ่ มอีก 500 บ าท ได้ตั้งแ ต่วันที่ 1 มกร าคม-31 มีนา คม 2564 ขั้นตอ นสำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์

เฟ ส 1 เข้าร่ วมโ ครงก าร คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ดังนี้

1. เข้าสู่ G-Wallet บนแ อปฯ เป๋ าตัง กดเ มนู คนละค รึ่ง

2. กดยอ มรับเงื่ อนไข และรั บสิ ทธิ์

3. ระบ บแสด งผลการรับสิ ทธิ์สำเ ร็จ

4. กร ณียัง เหลื อสิ ทธิ์ คนละค รึ่งเ ฟส 1 สามา รถใช้สิ ทธิ์ได้ต ามปกติ

5. กรณีใช้สิ ทธิ์คนละค รึ่งเ ฟส 1 ครบ 3,000 บ าท จะสามารถใช้สิ ทธิ์เ ฟส 2 ได้ในวันที่ 1 มกร าคม 2564

ข้อมูลmumkhao

Show More