พรุ่ งนี้เงิ นเข้าบั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการ อย่ าลื มไปดู

น างส าวกุลย า ตั นติเต มิท โฆ ษกกระท รวงการค ลัง เปิ ดเ ผยว่า จากการเ ปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยน

เข้าร่ วมโค รงการคนละค รึ่ง เฟ ส 2 จำน วน 5 ล้ านสิ ทธิ ขณ ะนี้กระทร วงการคลั งได้ส่งข้อค วาม SMS

แจ้ งยืนยั นสิ ทธิให้แ ก่ผู้ได้รับสิ ทธิแล้วทุกร าย ซึ่งหากติ ดตั้งแอ ปพลิเ คชัน เป๋ าตัง และยื นยันตัวตนคร บถ้ วนแล้ว

จะสามา รถเ ริ่มใช้จ่ ายระหว่ างวันที่ 1 มกร าคม – 31 มีน าคม 2564

ทั้งนี้ ล่าสุ ดมีผู้เข้ามายืนยั นตัวต นสำเ ร็จราว 75% หรือประม าณ 3.75 ล้า นคน โดยยังเห ลือผู้ยังไม่ยื นยัน

ตัวต นยอีกกว่า 1.25 ล้ านคน ขอให้ผู้ได้รับสิ ทธิจำนวนที่เหลื อรีบยื นยันตัว ตนโดยเ ร็วที่สุด

และภา ยหลังจากยื นยันตั วตนเรีย บร้ อยแล้ว จะต้องมีการใช้จ่ ายผ่ านแ อปพลิเค ชัน เป๋ าตัง

กับร้านค้ าที่เข้าร่ วมโคร งการ ภา ยใน 14 วัน คือ ภา ยในวันที่ 14 มกร าคม 2564

มิฉ ะนั้นจะถูกตั ดสิ ทธิการเ ข้าร่ วมโค รงการโดยอั ตโน มัติ

นาย ภูมิศั กดิ์ อรั ญญาเก ษมสุข อธิ บดีกร มบั ญชีกลาง เปิ ดเ ผยว่า กระทร วงการคลั งพร้อมเ พิ่มกำลั งซื้อ

ให้แ ก่ผู้มีบั ตรสวัสดิการแ ห่งรั ฐ ระยะที่ 2 โดยเพิ่ มวงเงิ นช่ วยเหลื อผู้มีบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

จำนว นประม าณ 14 ล้ านคน ให้เป็นค่ าซื้ อสินค้ าบริโ ภคอุปโ ภคที่จำเป็นจากร้า นธงฟ้าราค าประห ยัด

จำน วน 500 บ าทต่อคนต่อเดือ น โดยกำหนดเพิ่ มวงเงิ นจำน วน 500 บ าท เข้ าบัต รสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

ในทุกวันที่ 1 ของเดื อน เป็นระยะเ วลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อนม กราค มถึงมีน าคม 2564

ซึ่งเป็ นโค รงการต่อเนื่ องจากโค รงการเดิมที่สิ้ นสุดในเดื อนธันว าคม 2563สำหรั บการขย ายวง

เงิ นเพิ่ มในบั ตรสวั สดิการแห่ งรั ฐไปอีก 3 เดื อนนี้ ถือเป็นของข วัญปีใหม่ที่รั ฐบ าลมอบให้

แก่ประชาช นผู้มีร ายได้น้อย เพื่อช่ วยเห ลือค่ าใช้จ่ ายในสินค้ าอุปโ ภค-บริโ ภค และขอย้ำว่า

วงเงิ นที่ได้รับไม่สามา รถกดเป็นเงิ นสดได้ สา มารถนำไปใช้ที่ร้ านธ งฟ้าปร ะชารั ฐเท่ านั้น

ข้อมูลmumkhao

Show More