ผู้ประกั นตน คนไ หนมีสิท ธิใดบ้ าง มอ บของขวั ญปีให ม่ 64

เป็น อีกหนึ่ งข่ าวดีสำหรั บผู้ประกั นตอน เมื่ อที่ประ ชุมฯ ครม.เห็นชอบเ รื่องการเ พิ่มสิ ทธิประโ ยช น์เพื่อเป็นของข วัญปีให ม่ 2564

แก่ผู้ประกัน ตนในระบบก องทุนประกั นสังคม มา ตรา 33 และมาต รา 39 ตามที่กระท รวงแร งงานเส นอ ซึ่งมีร ายละเอีย ดดังนี้

1.เพิ่ มเงิ นสงเคร าะห์บุ ตร ให้กับผู้ประกั นตนที่มีบุ ตรอา ยุตั้งแต่แ รกเ กิดจนถึง 6 ปี เป็น 800 บ าทต่อคน (จากเ ดิม 600 บ าท)

โดยจ่ ายคร าวละไม่เกิน 3 คน มีผล 1 มก ราคม 2564 เป็ นต้นไป

2.เพิ่มค่ าคล อดบุ ตรเป็น 15,000 บ าท (จากเดิม 13,000 บ าท) มีผล 1 มกร าคม 2564 เป็นต้นไป

3.เพิ่ มค่ าฝากคร รภ์ เป็น 5 ครั้ง รวมเป็ น 1,500 บ าท (เดิ ม 3 ครั้ง 1,000 บ าท) มีผล 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ประ กันสังคมเพิ่ มค่ าคล อดบุ ตร15,000 บ าท แถ มเพิ่ มค่ าฝากคร รภ์อีก

4.ลดเ งินสมท บฝ่ ายน ายจ้ าง และฝ่ ายผู้ประกั นตนต ามมาต รา 33 เหลื อร้อ ยละ 3 (จากเ ดิม ร้ อยละ 5) และผู้ประกั นตนตามมาต รา 39

ล ดลงเห ลือ 278 บ าท เป็น ระย ะเวลา 3 เดื อน (ตั้งแต่เดื อนมกร าคม – มีน าคม 2564)

คร ม.ต่ออ ายุ ลดเงิ นสมท บประกั นตน 3 เดื อน บร รเ ทาพิ ษโควิ ดรอบให ม่

ขอ บคุณ ข้อมู ลและภ าพจากเ พจ สำนักง านป ระกันสั งคม

ข้อมูลphurlenlen

Show More