ออ มสินปล่ อยกู้ รา ยละไม่เ กิน 5 หมื่น ไม่ต้ องใช้หลั กทรั พย์

ออมสินปล่ อยกู้สินเชื่ อเสริมพลังฐ านรากรา ยละไม่เกิน 5 หมื่นไม่ต้องใช้

หลักทรั พย์หรือบุคคล ค้ำประกันประคอง“คนมีร ายได้ประจำ-อาชีพอิสระ”

ธนาค ารออมสินเปิดตัว“สินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก”ตามติครม.ลุยปล่อยกู้

เติมสภาพคล่องพ่อค้ าเเม่ค้ า-ผู้มีอาชีพอิสระ-

คนมีร ายได้ประจำถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ า ท

พร้อมคล ายเงื่อนไขไม่ต้องใช้หลักทรั พย์หรือบุคคลค้ำประกันเเละปลอดชำระห นี้

6 งวดเเรกลงทะเบี ยนยื่นกู้ได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ได้ตั้งเเต่บัดนี้

นายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาค ารออมสินเปิดเผยว่าตามที่คณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563

ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายสำหรับผู้มีร ายได้ประจำที่ได้รับ

ผลกระ ทบจากไว รัสโ คโร นา(Covid-19)วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท

ที่ธนาค ารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563

ซึ่งธนาค ารอนุ มัติสินเชื่ อไปเเล้ว 1,012 ล้านบ าท เเละยังมีวงเ งินสินเชื่ อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบ าท

จึงให้ปรั บปรุงเเนวทางช่ วยเห ลือเเ ก่ประชาช นให้เป็นไปอย่ างทั่วถึงเเละ คร อบคลุ มประชาช นผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม

เห็นควรป รับป รุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเ งิน 10,000 ล้านบ าท จากวงเงิ นเดิมที่เห ลืออยู่

นำมาปล่ อยกู้ผ่ าน“สินเชื่ อเสริมพลั งฐานราก”ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนยื่นขอสินเชื่ อได้ที่เว็บไซต์ธนาค ารออมสิน

www.gsb.or.th ได้ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับ สินเชื่ อประ เภทนี้ต้องการช่ วยเห ดลือบุคคลที่มีอาชีพค้ าขาย ประกอบอาชีพอิสระเเละผู้มีร ายได้

ประจำรว มถึงบุคคลในค รอบครั วที่ได้รับผลกร ะทบจากกา รระบ าดของCovid-19

ทำให้ร ายได้ล ดลงหรือข าดร ายได้ด้ วยเป็นสินเชื่ อเพื่อก ารดำรงชีพเพื่ อการลงทุน

หมุนเวี ยนในกิจการให้วงเงิ นกู้สูงสุดร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท

คิดอั ตราด อกเบี้ ย 0.35% ต่อเดื อน(Flat Rate) ระยะเ วลาผ่ อนชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 3 ปี

ที่สำคัญไม่ต้องใช้ห ลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำประกันเงิ นกู้อีกทั้งยังปล อดชำระเงิ น

ต้นเเ ละดอ กเบี้ ยห รือไม่ต้ องชำระเงิ นงว ดใน 6 เดื อนเเร กอีกด้วย

การเเ พร่ระบ าดไ วรัสโคโร นา(Covid-19)ยังคงส่งผ ลต่อ

ระบบเศร ษฐกิจของประเ ทศเเละกระ ทบต่อชี วิตความ

เป็นอยู่ของประชาช นที่มีอาชี พอิส ระเเละผู้มีร ายได้

ประจำธนาค ารออ มสินจึงห วังเป็นอย่ างยิ่ งว่าสินเ ชื่อเสริ มพลังฐ านราก

ที่รั ฐบ าลได้มอบหม ายให้ธนาค ารออมสิ นเร่ งดำเนินการให้ความช่วยเห ลือผู้ได้รับผลกระท บดังกล่าวจะเป็น

การบ รรเทาสถานก ารณ์ที่เดื อดร้อนลงได้ไม่มากก็น้อย”

ข้อมูลkhaoweb

Show More