ฮื อฮ า ราค าทอง พุ่ งพร วดรั บปีใ หม่

วันที่ 1 มกร าคม 2563 ผู้สื่ อข่ าวร ายง านว่า สมา คมค้ าทองคำร ายงาน ราค าทองไ ทย ค รั้งที่ 1

เมื่อเว ลา 09.25 น. โดยราค าทองล่ าสุดในวันเ ริ่มต้นปีใ หม่นี้ ได้มีการปรั บขึ้นมา 100 บ าท

โดยวั นนี้ทองคำแ ท่ง รับซื้ อบ าทละ 26,850 ขา ยอ อกบ าทละ 26,950 บ าท ส่วนท องรูปพร รณ

รับซื้ อบ าทละ 26,363.24 ขา ยอ อกบ าทละ 27,450 บ าท

คำแน ะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อท องคำ เราต้องสังเ กตุอะไรบ้ างนั้น เรามีคำแ นะนำจาก สคบ

ซึ่งร ายละเอี ยดเห ล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน พึงต้ องรู้และสังเ กตุเมื่อเวลาไปซื้ อทองตามร้ านท องต่างๆ

ซึ่งน อกจากร้ านข ายทองต้องติ ดสล ากสินค้ าถูกต้ องและชั ดเ จนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคั ญที่ต้อ งรู้ไว้

5 ข้อค วรรู้ก่อนซื้ อทอง

1 ร้ านทองต้องแส ดงราค าขา ยทองแท่ งและทองรูปพร รณของแต่ละวันชั ดเจน มีการแสดงราค ารับซื้ อคืน

และมีการแส ดงค่ ากำเห น็จ ซึ่งค่ ากำเห น็จอาจจะไม่ได้ติ ดที่หน้าร้ าน แต่ติ ดอยู่ในถ าด

2 มีป้ ายบอกประเภ ทสินค้ าชัดเ จนว่าเป็นส ร้อย แห วน กำไล

3 มีการระ บุชั ดเ จนว่า มีเป อร์เซ็ นต์ทองเ ท่าไร เช่ น 96.5 เป อร์เ ซ็นต์ หรือ 99.99 เป อร์เ ซ็นต์ เป็ นต้น

4 ที่เนื้ อท องคำทุกชิ้ นจะต้องมีโลโ ก้ของโร งงานผู้ผ ลิต

5 ต้องระ บุน้ำห นักข องทองแต่ละชิ้นให้ชั ดเ จน

ข้อมูลsiamtopic

Show More