บั ตรคนจ น บั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ เงิ นเข้าแ ล้ว รับสู งสุด 800บ าท

จากก รณีที่มติ คณะรั ฐมนตรี หรือ ครม. เมื่ อวันที่ 8 ธ.ค. ได้อนุ มัติเห็นช อบให้กระทร วงการค ลัง

ขย ายโค รงการ โคร งการเพิ่ มกำลังซื้อสำห รับผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำน วน 500 บ าทเป็นระ ยะเวลา 3 เดื อน

โดย กร มบัญชีก ลาง กระทร วงการค ลัง เริ่มโ อนเ งิน 500 บ าทวันนี้ (1 ม.ค.64) เป็นวันแ รก

สำหรับสิ ทธิผู้ได้รับบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ มีร ายละเอี ยดดังนี้ เป็นผู้ถื อบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐจำน วน 14 ล้ านคน

ได้รับเงิ นรวม 1500 บ าทแ บ่งเป็นระย ะเวลา 3 เดื อน แบ่งจ่ ายตั้งแต่ทุกวันที่ 1 ของเดื อนเ ริ่มตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.

วงเงิ นดังกล่ าวไม่สมท บเห มือนโคร งการคนละค รึ่ง ต้องใช้ให้หมดภ ายในเดื อนนั้นๆ

นายภู มิศั กดิ์ อรั ญญาเกษ มสุข อธิ บดีกรมบั ญชีกล าง เ ปิดเผ ยความคืบหน้าล่าสุดว่า กร มบัญชีกล าง

เตรีย มความพร้ อมการเพิ่ มวงเ งินจำนวนดังกล่ าวไว้แล้วเพื่อให้ผู้ได้รับสิ ทธิได้ใช้สิ ทธิวงเงิ นในบัต รสวัส ดิการแห่งรั ฐอย่ างต่อเนื่อ ง

กำหน ดเ พิ่มวงเ งิน 500 บ าท เข้าบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ในทุกวันที่ 1

ของเดือนมกร าคมถึงมีนาคม 2564 หลั กเก ณฑ์ ผู้ถือบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ คือ

ผู้ที่มีร ายได้ไม่เ กิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รั บ (300+500) รว มเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

ผู้ถือบั ตรสวัสดิ การแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (200บวก500) รว มเป็น 700 บ าท

ต่อเดื อนการขย ายวงเงิ นเพิ่ มในบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดื อน ถือเป็นของขวั ญปีใ หม่ที่

รั ฐบ าลมอบให้แ ก่ประช าช นผู้มีร ายได้น้อยเพื่ อช่ วยเห ลือค่ าใช้จ่ ายในสินค้ าอุปโ ภค บริโ ภค อธิ บดีกร มบั ญชีกล าง

ระบุ ทั้งนี้ สำห รับวงเ งินที่ได้รับนั้นไม่สาม ารถกดเป็นเ งินส ดได้ การใช้จ่ ายดังกล่ าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธ งฟ้า

ปร ะชารั ฐที่รับชำระค่ าสินค้ าอุปโ ภคบริโ ภคผ่ านเครื่ องรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือ

ร้า นค้ าที่รับชำระเ งินผ่านแ อพฯ ถุงเ งินป ระชารั ฐ หากมีข้อสง สัยติ ดต่อส อบถามเ พิ่มเติ มได้ที่ Call Center

กร มบั ญชีกล าง หม ายเ ลข 02-270-6400 ในวันเวลาร าชการ

ข้อมูลmumkhao

Show More