กดเข้ าร่ วม คนละค รึ่ง เฟ ส 2 รับเงิ นเพิ่ ม 500บ าท

หลั งจากโค รงการคนละครึ่ ง ระย ะที่ 2 หรือ โค รงการคนละครึ่ ง เฟ ส 2 ได้เปิ ดให้ประชาช นเข้าร่ วม

โค รงการเพิ่ มเติ มอีก 5 ล้า นสิ ทธิ์ เมื่ อวันที่ 16 ธันว าคม 2563 ที่ผ่ านมา ซึ่งผู้ได้รับสิ ทธิ์จะได้

รั บเ งิน 3,500 บ าทผ่า นแอปพลิ เคชัน เป๋ าตัง ในวันที่ 1 มกร าคม 2564 และจะเริ่ มใช้จ่า ยได้ตั้ง

แต่วั นที่ 1 มกร าคม 2564 ไปจ นถึง 31 มีนา คม 2564

โดยใช้จ่ ายสูงสุ ดไม่เกิ นวันละ 150 บ าท โดยรั ฐบ าลจะช่ วยจ่ าย 50% สาม ารถใช้สิ ทธิ์ได้ที่ ร้านอาหาร

เครื่ องดื่ม สินค้ าทั่วไป ที่เข้า ร่วมโค รงการคนละค รึ่ง ยกเ ว้น สล ากกินแ บ่งรั ฐบ าล เครื่ องดื่มแอ ลกอฮ อล์ ย าสูบ และบริก าร

สำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ คนละครึ่ งเฟ ส 1 และได้รับเ งิน 3,000 บ าทไปแล้วนั้น สามาร ถกดปุ่มยื นยันเข้าร่ วมโค รงการ

คนละค รึ่ง เ ฟส 2 ในแอ ปฯ เป๋ าตัง เพื่ อรับเงิ นเ พิ่ม 500 บ าท ที่สำคั ญคือไม่ต้ องรีบใช้จ่ ายวงเ งิน 3,000 บ าทเดิม

เนื่ องจากรั ฐบ าลขย ายเวลาใช้จ่ ายไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ส่วนเ งินเพิ่มเติม 500 บ าท จะเข้าแ อปฯ เป๋ าตัง ในวันที่ 1 มกร าคม ดังนั้น จึงสาม ารถใช้จ่า ยวงเงิ นเพิ่มอีก 500 บ าท

ได้ตั้งแ ต่วันที่ 1 มกรา คม-31 มีน าคม 2564 ขั้นต อนสำหรั บผู้ที่ได้รับสิ ทธิ์ เฟ ส 1 เข้าร่ วมโค รงการ คนละค รึ่ง เฟ ส 2 ดังนี้

1. เข้าสู่ G-Wallet บนแ อปฯ เป๋ าตัง กดเม นู คนละค รึ่ง

2. กดย อมรับเงื่ อนไข และรั บสิ ทธิ์

3. ระบบแส ดงผลการรับสิ ทธิ์สำเ ร็จ

4. กร ณียัง เหลือสิ ทธิ์ คนละค รึ่งเฟ ส 1 สามารถใช้สิ ทธิ์ได้ตามปก ติ

5. กรณีใช้สิ ทธิ์คนละค รึ่งเ ฟส 1 ครบ 3,000 บ าท จะสาม ารถใช้สิ ทธิ์เ ฟส 2 ได้ในวันที่ 1 มกร าคม 2564

ข้อมูลmumkhao

Show More