กู้เ งินฉุ กเฉิ นผ่ าน LINE ไม่เป็นลู กค้ าก็กู้ได้ ผ่ อนเดื อนละ 10 บ าท

ข่ าวดีสำหรั บเกษ ตรกร หรือบุค คลในครอ บค รัวเกษ ตรกร เมื่อธนาค ารเพื่อการเก ษตรและสห กรณ์การเก ษตร

หรือ ธ.ก.ส. เปิ ดให้ลงทะเบี ยนขอสินเ ชื่อฉุ กเฉิ นสำหรับผู้ที่ได้รับผ ลกร ะทบ วงเงิ นกู้สูงสุด 10,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ ย 0.10% หรือเ พียงแค่ 10 บ าท! โดยผ่ อนชำระน าน 24 เดื อน ปลอ ดชำระเ งิน 6 เดื อนแ รก

โดยเปิ ดลงทะเบี ยนผ่านช่องทางไ ลน์ BAAC Family เท่ านั้น

สำห รับขั้นตอน ลงทะเบี ยนกู้เ งินฉุ กเ ฉิน ธ.ก.ส. มีดังต่อไปนี้

1. เพิ่ มเพื่ อน กับ Line BAAC Family โดยค้ นหาเพื่ อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น

2. ลงทะเบี ยนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลื อกเมนู CV-19 ลงทะเบี ยนรับความช่ วยเหลื อผ่าน

ธ.ก.ส. แล้วกร อกรา ยละเอีย ดตามเมนูที่กำ หนด

กรณีเป็นลู กค้ าเ งินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

กรณีเป็ นยังไม่ได้เป็นลู กค้ าเงิ นกู้ ธ.ก.ส.

3. จ ากนั้นรอนั ดหม ายจากธนาค ารทาง SMS

กร ณียังไม่เป็นลู กค้ าเงิ นกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบั ญชีเ งินฝาก ธ.ก.ส. ให้เตรี ยมหลักฐ านรอการทำสั ญญา ดังนี้

บั ตรประชาช นตัวจ ริง

หม ายเล ขโท รศั พท์

สำเน าบั ตรป ระชาช น

4. จัดทำสัญ ญากู้เ งิน และเอ กสา รอื่นที่เกี่ ยวข้อง ตา มวัน เว ลา และสถ านที่นั ดห มาย

5. ธนาค ารจะแ จ้งการโ อนเ งิน เข้าบั ญชีเ งินฝากผ่ านทางข้อความ SMS

6. ถอ นเ งินสดผ่ านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัต รเด บิต หรือบั ตร ATM

ทั้งนี้ สำหรับคุณสมบั ติของลู กค้ าที่ขอสินเชื่ อในโค รงการสนั บสนุ นสินเชื่ อฉุ กเฉิ นสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระ ทบจากไว รัส COVID-19 มีดังนี้

1. เป็นลู กค้ า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

2. เป็นเก ษตรกร หรือบุค คลในครอบค รัวเกษ ตรกรที่ยังไม่เป็นลู กค้ า ธ.ก.ส.

3. อา ยุตั้งแต่ 20 ปีบริ บูรณ์ แต่ไม่เ กิน 70 ปี

ข้อมูลsiamnews

Show More