ประก าศ ครม.เพิ่ม วันห ยุดพิเ ศษ 4 วัน รว มวันห ยุดทั้งปี 24 วัน

วันที่ 29 ธ.ค. นายอิ ทธิพล คุณป ลื้ม รมว.วัฒนธ รรม กล่ าวว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

อนุ มัติวันห ยุดประจำปี 2564 รวมทั้งปี 24 วัน ตามที่นายวิษณุ เครื อง าม รองนายกฯ เสนอ

ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับสถ านการณ์ CV-19 ซึ่งอ าจมีการเปลี่ ยนแป ลงได้ โดยปี 2564 เป็นปีแ รก

ที่ครม.ประก าศตรุ ษจีนเป็นวันห ยุดร าชการเ พิ่มเป็นกรณีพิเ ศษ และกำหน ดวันหยุ ดรา ชการปร ะจำภูมิภ าค

ร วมวันหยุ ดทั้งปี 24 วัน แต่ภ าคอีสา นจะได้ 23 วัน ทุกภ าคมีวันห ยุดเ ทศก าลประจำปี

ปฏิทิ นวันห ยุด

สำหรับวันหยุ ดประจำภ าคทั้งปี หยุด 4 วันดั งนี้ 26 มี.ค.2564 ห ยุดประจำภา คเ หนือ

เนื่ องจากเป็นประเพ ณีไหว้ประธ าตุปร ะจำปี วัน ที่ 10 พ.ค.2564 ห ยุดรา ชการ

เนื่ องจากวันหยุ ดประจำภ าคตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ เพื่อให้มีวันหยุ ดติ ดต่อกัน 3 วัน เนื่ องจากบุ ญบั้ งไฟ

วันที่ 6 ต.ค. วันห ยุดประจำภ าคใต้เรื่องจากส ารทเดื อนสิบ และวันที่ 21 ต.ค.หยุ ดประจำภ าคกลาง

เนื่ องจากออ กพรร ษา อย่ างไรก็ตาม รั ฐบ าลประ กาศเป็นวันห ยุด สถ าบันการเงิ นเอกช น ไม่ต้องหยุ ดก็ได้

ทั้งนี้ ครม.ประก าศวันหยุ ดประจำภ าคปี 64 เพิ่ มพิเ ศษ 4 วัน รวมวันหยุ ดทั้งปี 24 วัน

Show More