ไท ยพาณิ ชย์ ให้ยื มเงิ น 20,000 บ าท ผ่ อนน าน 72 เดื อน

เงิ นกู้ยื ม ธนาค าร ไท ยพา ณิชย์ยื มเงิ นได้ 20000 บ าท ไม่จำเป็นต้ องค้ำปร ะกัน อนุ มัติทั นที

ในสภ าวะ เศร ษฐกิจที่ไม่ค่ อยจะดีนัก จากการแพ ร่ระบ าดของโค วิด-19 กระท บคนไ ทย ไปทั้งปร ะเทศ ทาง SCB ไท ยพาณิ ชย์

จึงอย ากที่จะช่ วย ปร ะชาช น สู้ด้ว ยกัน ช่ว ยเ พิ่ม สภ าพคล่ อง เรื่ องการเ งิน จึงได้มี มติ

ออ กแค มเป ญใหม่ คือ เเ คมเ ปญ เ งินให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ บุค คล SPEEDY LOAN

วงเ งินตั้งแต่ 20,000 บ าท แล ะ สูงสุ ดที่ 3 ล้า นบ าท สาม ารถผ่ อนได้ นาน 72 เดื อน

รา ยละเอี ยดของ สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม มีดังนี้

สินเ ชื่อ บุค คล Speedy Loan จา กทาง ธนาค าร ไทยพา ณิชย์ สาม ารถ สมั คร สินเ ชื่อ เงิ นสด ได้ง่ ายๆ

โด ยที่ ไม่จำเป็ นต้องมี หลั กทรั พย์ หรือ บุค คลมาค้ำ ปร ะกัน รับเงิ นสด เข้าทางบั ญชี ธนาค าร

วงเ งิน สูงสุด 5 เท่า ของร ายได้ สะด วกสบ าย กับ ช่ องทา งการผ่ อนชำระ หล ายช่ องทาง

1.สมั ครง่ าย ไม่ต้ องมี หลั กท รัพย์ หรือ บุคค ลมาค้ำ ประ กัน

2.เมื่อขอ สินเชื่อ แล้ว ได้รับอนุมัติ ทางธนาคาร จะโอนเงิน เข้าบัญชี ธนาคาร ที่ลูกค้า แจ้งไว้

3.อนุ มัติ ตั้ง แต่ 20,000 บ าท – 3,000,000 บ าท

4.20,000 บ าท – 30,000 บ าท สาม ารถผ่อ นได้ นา นสูงสุ ดที่ 24 เดื อน

5.30,001 บ าท – 99,999 บ าท สามา รถผ่ อนได้ นา นสูงสุ ดที่ 60 เดื อน

6.100,000 บ าท – 3,000,000 บ าท สามา รถผ่อ นได้ น านสูงสุดที่ 72 เดื อน

7.การชำระคื น เงิ นให้กู้ยื ม ชำระเป็นร ายเดื อน เดื อนละเ ท่าๆ กัน

8.คิ ดอั ตรา ดอ กเ บี้ย แบบ ล ดต้น ลดด อก

9.ระยะเ วลา ในการ ผ่ อนชำระ ขั้นต่ำที่ 12 เดื อน สูงสุ ดที่ไม่เ กิน 72 เดื อน

อัต รา ดอ กเ บี้ย สินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยื ม Speedy Loan

การคิด อัต รา ผ่ อน 2,700 บ าท/เดื อน : กรณีกู้ยื มเ งิน 100,000 บ าท

ต ราก ารผ่ อนที่ 2,700 บ าท/เดื อน เวลาในการผ่ อน ชำระ 72 เดือ น

เงื่อ นไข การให้บริก าร

1. ผู้ส มัคร ต้องมี อายุ ระหว่ าง 20-60 ปี

2. มีรา ยได้ขั้นต่ำที่

– 15,000 บ าท สำหรับ พนัก งาน ประจำ (ที่ได้รับ การบร รจุ เป็นพนักงา นแล้ว)

– 15,000 บ าท สำหรับ เจ้าของธุ รกิจต่างๆ

3. มีห มายเล ข โทรศั พท์ ที่บ้ าน หรือ ที่ทำง าน ที่สาม ารถ ติดต่ อได้

สอ บถามร ายละเอี ยด เพิ่มเติ มที่ SCB Call Center โทร 02-777-7777

ข้อมูลphurlenlen

Show More