ไทยพ าณิชย์ ปล่ อยสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เอ าใจพ่ อค้ า แ ม่ค้ า

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม 10,000 จาก SCB สมั ครง่ายรับเงิ นห มุนเ ลย

ธนาค าร SCB ไทยพาณิชย์ ปล่อย สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เอาใจ พ่ อค้ า แ ม่ค้ า

“สินเชื่ อ มณีทันใจ” สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม สำหรับ ผู้ค้ า ออนไลน์ ปล่อยง่าย

ไม่มี หลักทรั พย์ หรือ บุคคล ในการมาค้ำ ประกัน อัตรา ดอกเบี้ย ลดต้น ลดดอก

ชำระคืนเงิ น เป็นงวด รา ยเดือน สำหรับ ผู้ค้ า ออนไลน์ ที่มี การเดิน บัญชี

ผ่านทางธนาค าร ไทยพาณิชย์ วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วย เพิ่มสภาพคล่อง

ทางการเงิ น ไม่ต้อง ใช้เอกส ารใดๆ มาสมั คร

วงเงิ นให้กู้ยืม

– วงเงิ น อนุ มัติที่จำนวน 10,000-300,000 บ าท

อัตรา ดอกเบี้ย ค่ าธรรมเนียม

– อัตรา ดอกเบี้ย คิดจาก MRR + 7.0 % ในปัจจุบัน MRR ของธนาค าร SCB

จะอยู่ที่ 6.375% ดังนั้น อัตรา ดอกเบี้ย ก็คือ 7.0 + 6.375 = 13.375%

หากกู้เงิ นที่ 10,000 บ าท ก็จะเสีย ดอกเบี้ย 1,337.5 บ าทต่อปี

– อัตรา ดอกเบี้ย กรณีผิด นัดชำระ ร้อยละ 27.75 ต่อ ปี

– ค่ า ธรรมเนียม ในการให้ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม 3% ของ วงเงิ น ที่อนุ มัติ

– ค่ า ธรรมเนียม การชำระ เงิ นให้กู้ยืม ในการคืนก่อน กำหนด 3% ของ จำนวนเงิ น ที่ชำระก่อนกำหนด

เวลา การกู้ยืม และ สมั คร

ผ่อนชำระ นานสูงสุดที่ 18 เดือน โดยในก่อนหน้านี้ คนที่กู้ยืมเงิ น

สามารถที่จะรับเงิ น ได้ในทันที แต่เนื่องจาก ตอนนี้ มีคนสนใจกันมาก

ทาง ธนาค าร ไทยพาณิชย์ จึงได้ขอ สงวนสิทธิ์ ติดต่อกลับแทน

– ระยะ เวลา สมั ครได้ ตั้งแต่ วันที่ 30 ม.ค – 31 ธ.ค 63

วิธี สมั ครสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม

– สมั คร เงิ นให้กู้ยืม กู้เงิ น ได้ทาง ออนไลน์ คนที่กู้นั้น จะต้องมี บัญชี ของ

ธนาค าร SCB และ ติดตั้ง แอป”SCB EASY” แล้ว

– ไม่ต้องงม เมนูในแอปฯ ให้งง ไปดู ขั้นตอน การสมั คร ได้เลย

1. กดเข้าเว็บไซต์ SCB สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เพื่อผู้ค้ า ออนไลน์ ผ่านทางมือถือ

จะเข้าสู่ หน้าการกู้เงิ น ของแอป SCB

2. เลื่อนมา ตรงกลางของเว็บไซต์ หัวข้อว่า “เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

ในการสมั ครสินเชื่ อเพื่อผู้ค้ าออนไลน์” และจากนั้น จะมีให้เห็นข้อที่

1 เปิดแอป SCB EASY คลิกที่นี่ (สำหรับมือถือ) ให้ ทำการ คลิกลงทะเบี ยนตรงนี้

กดตรงคำว่า “คลิกที่นี่” ตัวหนังสือ สีฟ้า ที่เห็นในรูป

3. ระบบ ก็จะพาไป ที่ แอป SCB EASY หน้า สินเชื่ อ เพื่อ ธุรกิจ ให้คลิก

คำว่า “สมั ครเลย” หากว่ายัง ไม่ได้ ยืนยัน อีเมล จะไม่สามารถ สมั ครได้ ระบบจะเด้งออก บอกให้ ไปยืนยัน อีเมล

4. จากนั้น ให้กรอก รา ยละเอียด ให้ครบ

วงเงิ น ที่ ต้องการ 10,000-300,000 บ าท

– ข้อมูล เพิ่มเติม ระบุว่า “สินเชื่ อ สำหรับ ผู้ค้ าออนไลน์”

– ชื่อ/นามส กุล เบ อร์โ ทร อีเมล ระบบ ใส่ให้อั ตโน มัติ

– ให้ระบุ รา ยได้ ต่อเดื อน

– อัปโ หลด ภา พถ่าย และ เอกส าร รา ยได้ ล่าสุด

– คลิก “ส่งคำขอ”

5. รอการ ติดต่อ กลับ จาก เจ้าหน้าที่ ธนาค าร วันถัดไป

6. หาก สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม อนุ มัติ จะมีเงิ น โอนเข้า บัญชี ระบบ จะขึ้นข้อความ แบบนี้

หากว่าท่านต้องการ สอบถาม ร ายละเอียด สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม เพิ่มเติม

สามารถที่จะ ติดต่อ ธนาค าร ไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา หรือ ศูนย์ บริการ ลู กค้ า ธนาค าร

ไทยพาณิชย์ SCB SME Call Center โทร. 02-722-2222 หรือ ไปที่ เว็บไซต์ scbsme.scb.co.th , FB SCB Thailand

ข้อมูล.fastnewsth

Show More